• June 19th, 2019
Login / Register

Yo neli mupokola unata muuna-muhulu ya akalezwa kuba muloi


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Shaddy Mbala wa lilimo ze mashumi amabeli kaze lobañwi (29) ili ya simuluha kwa Lusu mwa silalanda sa Sibbinda mwa sikiliti sa Zambezi, usweli ku itwanisa ni khuta ya Chinchimane kataba ya muuna-muhulu yazwa kwa Lusu, ili yo ‘akaleza kuli nasebelisize buloi kumuzwisisa musebezi mwa sipokola. Mbala ubulela kuli neli mupokola mwa sipolisa ka lilimo ze lobapeli, kono nalatehezwi kimusebezi wa hae mwa kweli ya Muimunene silimo se sifelile mwa nzila yesa zibahali hande kakuli na loilwe ki muuna-muhulu. Kalibaka le, mwa kweli ya Ñulule sa itekela kuya ku ñaka kuyo laula, mi yo ayo mutaluseza kuli kulatehelwa kwa musebezi wa hae nekutisizwe ki muuna-muhulu ya nyezi banyani ba bomahe. Mbala sa itekela kuyo omana ni muloi yo, bubeli bwa bona bayo ipumana mwa khuta ya Lusu, mi taba se shimbululelwa kwa khuta ya Chinchimane. Ñaka yeñwi se yo tiswa ki khuta mwa kweli ya Yowa silimo se, mi ni yena ato hatiseza fa bupaki bwa pili kuli muuna-muhulu Mukuwa neli yena yana tiselize Mbala bumai. Ya nyazwa aitumelela mulatu mi atalusezwa kuli alife Mbala likomu ze 8, kapa masheleñi alikana N$ 8 000. Kuekeza fo akutiseze Mbala masheleñi alikana N$ 15 000 awo nasinyehezwi kuyo tisa ñaka kuzwa mwa Zambia. Zeo halili cwalo, kuzwa mwa kweli ya Yowa kutisa cwale, Mbala hasika amuhela kale masheleñi ao. “Nise ni ile hañata-ñata kwa khuta kuyo fitisa pilaelo kono hakuna tuso – muta omuñwi neni zwile mwa khuta muzeko hane uezahala. Neni filwe mulatu wa N$ 3 000 kataba yeo. Neni bulelezwi kuli haiba hanina ku ulifa taba yaka haina kuzekwa nikamuta. Neni lifile, kono kutisa cwale hanisika lifiwa kale masheleñi aka azwa kumuloi ki khuta,” atalusa. Mwa kweli ya Mbuwana muzeko wa kutela mwa khuta, mi kayona nako yeo muloi ya kulubelwa ayo cinca muhupulo mi ali liñaka zepeli neli pumile kakuli haki mulatu wa hae kuli bumai nebutezi Mbala. Aekeza kuli nabata kuya mwa Zambia kuyo laula kwa ñaka yeñwi. Khuta se atula kuli Mbala alifele batu ba bane ba ba kamusindeketa kwa Zambia kuyo laula kwa ñaka yeñwi. Neli cwale yo neli mupokola anyemiswa kitaba yeo, mi kukulubelwa kuli sa nata yo akulubelwa kuli ki muloi. Ubulela kuli khuta ne atuzi silibonda. “Neni bakupile kuli taba yaka ‘iswe ku mulena kakuli kamaikuto aka bapalezwi kufa katulo ya niti – kutisa cwale haba sika eza cwalo,” atalusa. Hana bulela niba New Era nduna ya zwa kwa Lusu, Gibson Mataba, natiselize taba yeo. “Nekusina kushwa bulutu zazi leo kakuli nelu tabisizwe - haisi kubakauhanya fahali. Kiluna bane baisa taba kono seluyo inela kubalamulela kuli basike baipulaya,” atalusa. Mataba ubulela kuli, Mbala na natile muloi kakuli nasika tabiswa ki katulo ya khuta. “Sabata ki kulifiwa masheleñi halati zeo zakuyo laula kwa ñaka yeñwi kona hana natile muloi,” atalusa. Nekupalile kufumana bupaki kuya kulubelwa kuba muloi.
New Era Reporter
2017-09-04 10:31:33 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...