New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!narib ge hoa !hūgu !nâ hâ-Noa

ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!narib ge hoa !hūgu !nâ hâ-Noa

2023-12-12  Albertina Nakale

ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!narib ge hoa !hūgu !nâ hâ-Noa

 

KATIMA MULILO – ǀGuis khami ī !hū-i tsîn ǁamaxūs ǀkha hâ ǀhôakao!narib ra !aroma ǂkhôadība xu ǁkhaubasa tamas !oagub gere !khâikhom soab aib ge, ǁAmaxūs ǀkha hâ ǀHôakao!nariba ra mâ!oa Ôa!nâ!nans di direkter xenerali, Paulus Noaba ǂgansa ge dī, !hū!nāsi tsî !auga!hūsi ǁguiǂgāsens a ǂhâbasa !khaisa ǀhôakao!narib xa khoena harase ǂansa mās, ǁkhaubas tsî ǁkhaes !aroma. Noab ge nē haisi-amsa ǁîb ǀons !nâs ge ǁîb di !nakaǂnôas, Erna van der Merwesa gere khomais !nâ ge mā!kharu. Nē ǂâiǂâisens tsēs Hoa !Hūbaisi ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀHôakao!narib Tsēs ase ǂansas ge Katima Mulilos !nâ gere tsēdīhe.Nē kurib di tsēdīs ge ǁkhāti a ǀō-aisa, ǁîs a 20ǁî tsēdī United Nations ǂNûs ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!narib (UNCAC) disa amaga. ǁÎs ge “UNCACsa 20 ai: Mâǀhao kai !hūbaiba ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!narib !oagu,” ǂgaiǂams !naka ra tsēdīhe. 2023ǁî kurib di Hoa !Hūbaisi ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!narib !oagu khâis Tsēs (IACD) ra ǁgūbas ge ǁnāti ī ǂhâǂhâsa !gaeǁares hîa ǀhôakao!narib, ǂkhîb, ǁawosasib tsî omkhâisens ǁaegu hâba ǀgonǀgon!gaosa. “ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!narib ge hoa !hūgu !nâ a hōsa. ǀGuis khami ī !hū-I tsîn ge ǀhôakao!narib ra !aroma ǂkhôaba xu !norasa tama hâ, hana-i ga !hū!nāsise tsî !auga!hūsise ǁguiǂgāsens hîa ǁkhaubas tsî khoena hōhō!nâs disa n ai!gû-ūhe tama īs karao,” tib ge gere mî. “hâ a !khais ge ǀhôakao!nariba !kham!oas ge hoada nî !â tsî ǁhao !khaisa ra ǂgaoǀkhā. ǀGuis khami ī khoe-i ra ǀhuru !âs ge ǂkhari !gôahe tama hâ ǁkhaubas tsî ǁkhaes ǀhôakao!narib dis ǂnamipe. Hoada ge ores ase nē ǀhôakao!narib !gomsib ǂnamipe nî ī,” tib ge Noaba gere ǀgonǀgon!gao. Nēsis kōse i ge, Noab gere mîsa !oa ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀH!narib Daoǁgaub tsî dā!harodi tsîna a dītoasa, nēs !nâ-ū ǂgaoǂgao!nâ tsî aitsama mâbasen ǂnûiǂgādi tsî ǂhanub ǂnûiǂgādi tsîna ǀhaoǀhaosa, in ǀhôakao!nariba !kham!oa. Nē kurib di tsēdīs ge hâ ge i ǁhao-aon ǁaegu Botswanab di Direktorats ǁ A m a ! k h u n i s ǀ k h a h â ǀHôakao!narib tsî Sâuǁkhāsib ǂKhawadīb (DCEC) sîsenaon hîa Priscilla Israels, direkter-xenerals sîsenxasigu dis xa ge 


2023-12-12  Albertina Nakale

Share on social media