New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omahekeb skolgu ge ǂause tsoatsoa hâ !nubu mâiǂuis khao!gâ

Omahekeb skolgu ge ǂause tsoatsoa hâ !nubu mâiǂuis khao!gâ

2024-04-09  Correspondent

Omahekeb skolgu ge ǂause tsoatsoa hâ !nubu mâiǂuis khao!gâ

Zebaldt Ngaruka

 

Omaheke ǀkharib di skolǀgôan, skolgu tawa oasī tama is, !kharu go !nubu mâiǂuis khao!gâs ge skolgu ǂgaeǂguide ra ǂâiǂhansen kai. Nēti ī mâsigu ge ǂkhawusa !âis !nurigu kharib !nâ ra !aroma din ge ǂgaeǂgui-aona ra mî. 

Skolgu hîa nēs xa tsâǀkhāhe hâgu ǁaegub ge Good Hope ǂAm Skoli, Epukiro ǁhûi!nâǂharis di Okovimburo !garo!ās ai mâb tsîna hâ, ǁîb di skolǀgôan go ǁgam-i !nubusib xa !aromahe hâse ǁaeb ai skoli ǁaxasin ǀkha ǂnāǁnâ tama ise. 

ǀGaisa nabab ge skoli di ǁgampaiga ge tsûtsû tsî nēsa ǁaeb ai dī-unuhe tama is ge skoli di tsoatsoas di !onkhaosa ge !aroma. Tekla Vazuva Swarts, nē skoli di hostels dana mûǂamaos, ge nē ǂhôaǂkhaniba ge mîba, nē ǁgam-I ǀkhais di mâsib xan ge ǀnî gau-e ūhâ tama hâ isa, skoli di tsoatsoasa !nubu mâiǂuis khao!gâ tsoatsoasa mîsa ǁaeba xu a mâi-oasa nē mâsib nî oresa hōbahes kōse. 

Nausan ǀnai a ǂan skolǀgôan ra mâiǂuidi tsî !nubu sâǁaegu khao!gâ ǀorose ǂause oahāsa, xawe nē !nāsab ge mâsiba skolǀgôana xu hâ tama hâ. Skoldanab, Mokganedi Tlhabenello ǀGapi Skoli  mâb dib, Urbanus Uakuzako Kavarib ge ge mî, ǁîb di skolǀgôan hîa ǀhaob ai a 900 xun ge 289 ǀgôan ǀguina nē !nubu mâiǂuis khao!gâ skoli tawa ǂoa ge wekheb di Denstaxtsēs ai a oahāsa, naun ǁgâudi tawa noxopa hâse. Rietqelle ǀGapi Skoli, Aminuis ǁhûi!nâǂharis !nâ mâb di skoldanab, Henry Katuuob tsîn ge Kavarib ǀkha ǀhûǀgui tsî gere mî, nē mâsib buruxa ǁaeb ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhāsens diba ǂkhôa tsî ǀkharib di ai!gûs ǂgaoǀkhāsa !harib !nuriga sī!nâs disa ra !hâumâi !khaisa. Rietqelle ǀGapi Skoli di 470 skolǀgôana xun ge 300 ǀguina ǂoa ge wekheb di Denstaxtsēs ai ge oahā. 

Usiel Ndjavera ǂAm Skoli, Otjinene ǁhûi!nâǂharis !nâb mâb di 1 077 skolǀgôana xun ge 700 ǂoa ge wekheb ai hā ge !nurisen tib ge skoldanab, Haroldt Tjiuezaba ge mî. “Nēb ge kaise a ǁgai ǁnaetiba tsî skoli di ai!gûsa tsûse ra tsâǀkhāba, xawen ge ǁgûna nēsa mûǂan tama hâ.

 ǀGôan tsî skoli tsîn hoan di īsiba ra ǁgai !nâb !nâ mâi,” tib ge ge mî. 

 

Nau ǀkhāb aib ge Epukiro Sekondere Skoli di skoldanab, Bigman Uaniviba ǁîb di ǁgûna koasa ge mā, skolǀgôan di ǁaeb ai oahā tsî skoli di ǁaxasina !amkuse ǂnāǁnâs !aroma. 

 

 

Uanivib noxopa ge a mîs ge, îb skola xu ge ǂoa ge kurib !nâ AS !harib di !âide a xoa 56 ǀgôana xun ge 49 ǀgôana a !kharu tsî ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu ǂgaoǀkhāde a sī!nâ !khaisa, ai!â hâ ǁkhāǁkhāsendi !aroma.     

 


2024-04-09  Correspondent

Share on social media