New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A tokola okufutifa opolifi

A tokola okufutifa opolifi

2024-01-19  Festus Hamalwa

A tokola okufutifa opolifi

Omukainhu umwe moshitukulwa shaShana okwa tokola okufutifa opolifi moshitukulwa shaShana oshimaliwa sheeN$12 000 eshi vati ya kufa po eetenda daye odo a li ta hiilifa kongeleka.

Omunashipundi weengeleka doshiveva monooli Kronelius Tavali okwa koleka ta ti ovapolifi va dja poshitaashi shopolifi mOndangwa ova hanauna po eetenda dongeleka yavo komukunda Ehango Etivali.

Eetenda odo odali da hiilwa komunageshefa Amen Emvula. 

“Opolifi oya hanga ovanhu ve li mongeleka ndele tai tameke okuhanauna po eetenda adishe mbali,” ta hokolola.

Okwa ti ovanhu otava lundile ongeleka ei kutya otai pukifa oshiwana momukunda nokuteya po ombili momaumbo.

“Ongeleka ei itai pukifa oshiwana ashike elalakano okuyandja omayakulo opangeleka ngaashi naanaa eengeleka dihapu di li momikunda. Onghee ovanhu ohava kala tava tandavaleke omahokololo oipupululu kutya eengeleka doiveva otadi teya po ombili momaumbo,” Tavali ta hokolola.

Tavali okwa ti otava ka patululila opolifi oshibofa molwaashi oya li kondje yoveta mokuhanauna po ongeleka yavo.

Okwa ti momukunda omo omu na ovanhu vamwe kave hole ongeleka yavo ei hava xwaxwameke opolifi i hanaune po ongeleka. Ovakwaneongalo vongeleka ei okwa li va ninga omutumba nopolifi koshitaashi shopolifi Etitatu omo kwa li tava nyenyeta kombinga yopolifi eshi ya hanauna po ongeleka yavo pehe na omatomheno oushili.

Efiku lomutumba ovakwaneongalo okwa li tava pewa eetenda davo ashike inave di tambula ko molwaashi ova hala opolifi i di twale ko vene ponhele opo eetenda da dja. Pefimbo ve li momutumba, Emvula noku li mwene weetenda odo da kufwa po kopolifi nokwa hokolola ta ti eetenda daye ohe di longifa ongeshefa molwaashi ohadi hiilwa.

“Opolifi nai fute nge oshimaliwa sheeN$12 000 shoule womafiku atatu shaashi ova kaleka eetenda koshitaashi shavo itadi longifwa. Onghee okwa ti oha xupu mongeshefa yokuhiilifa eetenda daye,” ta ti. Emvula okwa ti otenda yimwe ohali hiilwa keeN$1 500 omanga otenda imwe ei ya kula ohai hiilwa keeN$2 500 mefiku limwe naashi osha eta oshimaliwa shomafiku atatu shi fike peeN$12 000.

“Ngeenge opolifi otai twikile nokukaleka eetenda dange poshitaashi noshimaliwa osho ve na okufuta otashi londo sha uka pombada. Onghee ame itandi tambula eetenda pehe na oshimaliwa,” ta ti.

Eshi a kwatafana naKundana, omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa ti oshivike sha dja ko okwa li va ninga omutumba noovene vongeleka ei konima eshi opolifi ya lopotelwa kombinga yongeleka ei tai pukifa ovanhu momukunda.

“Otwe va lombwela va kufe po eetenda davo molwaashi inava pewa epitikilo kumwene womukunda okuninga ongeleka. Otwe va lombwela kutya ongeleka yavo otai pukifa oshiwana konima eshi twa mona omanyenyeto mahapu okudidilila momukunda,” Aiyambo ta ti.

Okwa ti oovene vongeleka ei inava hala oku li ufa komambwelo opolifi onghee naashi osha eta opolifi i ka hanaune po eetenda. fhamalwa@nepc.com.na 


2024-01-19  Festus Hamalwa

Share on social media