New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAwa!namn ge surigu ǀguitikōsib ǁkhāǁ-khākhâidi ǀkha go ǂnāǁnâ

ǀAwa!namn ge surigu ǀguitikōsib ǁkhāǁ-khākhâidi ǀkha go ǂnāǁnâ

2023-10-03  Correspondent

ǀAwa!namn ge surigu ǀguitikōsib ǁkhāǁ-khākhâidi ǀkha go ǂnāǁnâ

ǂKHOANDAWES – ǀAwa!namn di !Gao!gao ǁKhāǁkhākhâis 1Ro ǁKhāǁkhā!âb 2023-2024 dib ge ǂhanusise Pius Joseph Kaundu ǀAwa!namn ǁKhāǁkhākhâis Senters tawa Omaheke ǀkharib !nâ ǂoa ge wekheb Fraitaxtsēs ai ge ǁkhowa-amhe. Nē kurib di ǁkhāǁkhākhâis hîa Namibiab ǀAwa!namn ǀHûs di Danab Joseph Shikongob di !khōdanas !naka nî !gûǁnâs ge ǀhaob ai 244 ǀasase ra ǁkhāǁkhāǂuisen ǀawa!namna ūhâ, 122 di a tare tsî 122 ga a aorese. “Tita ge !gâise ra tsâse a mî ǁkhā, ai!gû ra dītsâdi hîa Namibiab ǀAwa!namn ǀHûs di senior ǂgaeǂguis xa surigu ǀguitikō-o!nâsiba oe-ams ai ra dīhen mûmûsa !gâi sîsenǂuiba ūhâ !khaisa. Nēs ge a mûmûsa ǁgauǁgau, ǀasa ǀawa!namn hîa sada ai!â ra ǀnobaǁnâde dīn hoa surikha ǀguitikōse 122 !gôab ǀkha mâ-i hoa-e ra ǂnûǁkhaebasa.  Nēs ge 50/50 ǂnûǁkhaebasa ra ǁgau,” tib ge Shikongoba ge mî. Nē !gao!gao ǁkhāǁkhākhâis hîa Omahekeb !nâ go ǂnāǁnâs ge ǁkhā ǁkhāǁkhākhâis hîa Ruben Danger Ashipala ǀAwa!namn ǁKhāǁkhākhâis Senters hîa Oshana ǀkharib di Ondangwas !nâ ǂnôas tawa ǁîs tsîna go ǂnāǁnâs ǀkha a ǀgui tsî ǀguitikō ǁaeb gaxusib !nâ nî !gûǀam. “Nē !kharaga ǁaxasin ge Namibiab ǀAwa!namn di ǁgūbadi hîa sîsenaona ǁāǁās tsî ǀgaiǀgais ǂhanu tsî ǂâuǀoasasib !nâ !oabade mās !aroma hâs di omkhâisens !â,” tib ge Shikongoba gere !gā!gā. Nē ǀasa ǁkhāǁkhākhâis !nâ hâ ǀawa!namn ge !nani ǁkhâgu ǁkhāǁkhākhâide nî !gû!kharu!nâ tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ain nēsa nî dītoas karao, o !aruǀî hâ !nona ǁkhâga !kharaga ǀō-aisa !âgu nē ǀhûs di gu !nâ nî ǁkhāǁkhāǂuisen. Omahekeb di ǀKharisi Komisareb, Andreas Haingurab ge ǀasase ra ǁkhāǁkhākhâihe ǀawa!namna ge ǀkhoma in ǁîn ǁkhāǁkhākhâihes -aeba dâxase ū!oa tsî mâǀgai ǁguiǂgāsen tsî ǁkhāǁkhākhâisa dītoas !âubasens ǀkha. “Nē daob hîats go a ǁhûib ge ǁgoaǂuide ūhâ tama ī tama hâ, xawe ǁkhāti daob hîa !kharaga !ēdi sa !goaxa ǁ-aeb !nâ !gâina a hā-ū ǁkhāba, satsa aitsama tsî ǁnān hîats nî !oaban di ûigu !nâ. Kaise a ǂkhîǂkhîxa !khais ge Namibiab ǀAwa!namn !nâ hâ ǀomkhâisa nî !harase isa tsî ǁkhāti ǀō-aisa aiǂhanuba ūhâsa Omaheke ǀkharib !nâ nēti ī buruxa ǁaxasiba ūhâsa,” tib ge Hainguraba ge ǀamǀam. 


2023-10-03  Correspondent

Share on social media