New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Efundja la fika mOmusati

Efundja la fika mOmusati

2023-12-06  Festus Hamalwa

Efundja la fika mOmusati

Omunawino moshikondo shomeva mouministeli wounamapya,  Leonard Hango okwa koleka kutya omeva oo taa kunguluka koshitukulwa shaMusati efundja. 

Hango okwa ti omeva oo otaa kunguluka unene koshitukulwa shaKalongo a lambalala oyana meni loshilongo taa dilile komulonga waCuvelai moAngola.

Okwa ti odula oya loka nawa moumbangalanhu waAngola, osho sha etifa omulonga ukunguluke nomeva a lambalale oyana naai yomoNamibia ngaashi naanaa shito. 

Kakele koshitukulwa shaKalongo, oshikandjohoololo shaGongo nOutapi osha taalela eshongo leendjila da pata komeva omolwa odula inene ya loka moshitukulwa,

Ngoloneya woshitukulwa shaMusati Erginus Endjala okwa hokolola ta ti ovakwashiwana vahapu momikunda ova kondekwa komeva neendjila dihapu itadi dulu manga oku longifwa. 

Endjala okwa kunghilila yoo ovakulunhu va file oshisho ounona, ta ti ounona vashona ove na omhito yoku fila momeva molwashi eendjila hadi endwa oda talama omeva

“Omapya amwepo oku li koshi yomeva onghee paife ovanhu itava dulu oku lima shaashi omapya okwa talama omeva,” ta ti.

Ngoloneya okwa ti oimuna nayo oya taalela eshongo molwashi paife kai na vali apa tai li shaashi omwiidi nao ou li koshi yomeva.

Okwa yelifa ta ti fiyo opapa ka pena eumbo la lopotwa la yelulwa ile la teka po komeva.

Kansela woshikandjohoololo Ogongo Daniel Iilende okwa kumaida ovadali opo ka kotokele ounona vavo pefimbo e li leendjila da talama omeva.

Iilende okwa ti ovakwashiwana ve na omapya ina talama omeva nava tameke okulima opo va dule oku li kolamo sha oipalwifa ihapu.

Omunambelewawiliki wonghalo yomhepo Odilo Kgobetsi okwa ti momwedi ou okwa teelelwa odula ihapu i kale ya loka monooli.

Okwa ti odula otai kakala ina omingungumo noushelu vahapu, onghee okwa kumaida oshiwana shi kale shangungumana pefimbo lodula tai loko.

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-12-06  Festus Hamalwa

Share on social media