New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elelo laUkolonkadhi otali lwifa Nakaidi

Elelo laUkolonkadhi otali lwifa Nakaidi

2024-01-24  Festus Hamalwa

Elelo laUkolonkadhi otali lwifa Nakaidi

Elelo lopamufyuululwakalo lyUukolonkadhi ola tota po oshikefa shokuongela oikulya oyo ya nuninwa ovanhu ve li momhumbwe.

Oshivike sha dja ko omaumbo e dulife 200 okwa pewa oikulya okupitila moshikefa eshi.

Elenga lakula melelo laUukolonkadhi Malakia Shoombe okwa ti keshe omudo ombelewa yavo ohai yandje oikulya kovanhu ve li momhumbwe yoikulya.

“Oikulya oya nuninwa ovanhu ve na oulema, eefiye, ovakulupe ihava kwata opendjela noshoyo ovanhu ihava likola mo sha momapya avo,” Shoombe ta ti.

Shoombe ta yelifa ta ti ovanhu ohava pewa eeshako doilya noshoyo omakutu oufila.

Okwa ti ova tota po opolograma yokuongela oikulya moshiwana, oikulya kovakwashiwana oyo tai tuvikilwa momaanda e li pombelewa yoshilongo shaUukolonkadhi.

“Ohatu twikile nokuyambidida ovanhu ve li momhumbwe yoikulya molwaashi elelo letu inali hala okulopotelwa omunhu a xulifa kondjala,” ta ti.

Okwa ti omafimbo amwe elelo ohali ka landa oikulya koshikunino shi li kEtunda nokutopolela oshiwana. Naashi osha ningwa nelalakano okushakeneka epangelo ondjilakati.

Okwa kumaida oshiwana opo shiha pitile vali eengula dinene keendingosho unene tuu pefimbo lokulonga momapya.

Onghee okwa ti ovanhu tava patulula eendingosho pefimbo leevili doilonga nava lopotwe.

“Natu longeni noudiinini momapya etweni opo tu dule okulikola mo sha shihapu neudo,” ta ti. –fhamalwa@nepc.com.na 


2024-01-24  Festus Hamalwa

Share on social media