New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elelo laUukwambi la tula ongeleka yoshiveva komupini…Oshoka kayi na eziminino lyomepya moka

Elelo laUukwambi la tula ongeleka yoshiveva komupini…Oshoka kayi na eziminino lyomepya moka

2024-03-04  Festus Hamalwa

Elelo laUukwambi la tula ongeleka yoshiveva komupini…Oshoka kayi na eziminino lyomepya moka

OSHUUDHI - Ongeleka yoshiveva i li momukunda Oshuudhi moshitukulwa shaMusati oya hanaunwa po oshivike sha dja ko kelelo laUukwambi shaashi vati tai pukifa oshiwana nokuteya po ombili momaumbo.

Ovanambelewa vopolifi mwa kwatelwa ovakwashiwana noshoyo ovaleli va yooloka va dja kelelo laUukwambi ova didilika ongeleka yoshiveva Omwene Tumange Ministry vati tai tyatyaleke okutopola eefamili eshi vati ovanhu hava lombwelwa kutya otava liwa kovapambele vavo. 

Okwa didilikwa ongeleka ei vati omudo wa dja ko kwa dja ovaneumbo vatatu ovamwainafana nokonima ova xwika po eenduda meumbo lavo mwa kwatelwa ongodi yopeke yaina shaashi vati meumbo mu na eemhepo da kaka.

Ovafekelwa ava ove li modolongo shaashi ova kwatwa po notava pangulilwa oshibofa shomahepeko omomaumbo shaashi vati ova denga yoo vali ina.

Ongeleka ei oya tungwa po omudo wa dja ko konima eshi vati mwene womukunda ou naye e li oshilyo shongeleka a yadja edu ashike ina shivifila eembelewa delelo.

Oipundi noshoyo otenda oyo kwa li ya dikifwa ongeleka oya twalwa kelelo laUukwambi.

Omufitaongalo wongeleka ei okwa faduka onghee ina hangika po pefimbo ongeleka yaye kwa li tai hanaunwa po ashike opa hangika vamwe vovakulunhuongalo.

Pefimbo longeleka tai hanaunwa po, ovakwashiwana ova hokolola tava ti ova pandula elelo laUukwambi eshi la kufa etokolo lomondjila molwaashi ohava lundililwa oulodi kutya otava li vakwao momukunda.

Ova hokolola tava ti ovanafikola ova ninga oihakanwa yokudopa omanga vamwe ova dja mo mofikola molwaashi vati ohava kala alushe va kalela ongeleka ei fiyo efimbo loufiku.

Paulina Haimbodi omukulimo womokunda Eemunda okwa hokolola ta ti okwa ninga oshihakanwa shokulundilwa kutya oye ta li ovanhu momukunda wavo.

“Konima ngeenge omunhu a dja kongeleka oha tameke okutuka nge omanga vamwe ova kala va hala okudenga nge tava ti ondimulodi,” ta ti.

Onghee okwa ti iha kala vali a manguluka ngeenge e li mokati kovanhu ile ngeenge e li keendingosho molwaashi ohaku tiwa ota li ovanhu.

Pefimbo Kundana a fika ponhele opo pe na ongeleka, umwe womukulunhuongalo Johannes Ndeshipanda okwa ti kashi li pauyuuki eshi ongeleka yavo ya hanaunwa po molwaashi otai lundilwa kutya otai pukifa oshiwana.

“Ongeleka yetu kai na epuko shaashi elalakano letu okuudifa ondjovo yomwene noshoyo okuyandja omayakulo opamhepo. Onghee okwa ti ovanhu alushe ohava nyateke edina longeleka yavo kutya otai teya po ombili meefamili,” Ndeshipanda ta ti.

Okwa yelifa ta ti ovanhu tava hokololwa kutya ova xwika po eenduda meumbo inava dja kongeleka yavo ashike okwa ti ova dja kongeleka koWindhoek.

Eshi a kwatafana naKundana omupopiliko welelo laUukwambi Kalimba Othitukuti okwa yelifa ta ti ombelewa yelelo oya kala nokutuminwa omanyenyeto lwoikando ya yooloka okudilila moshiwana kombinga yongeleka ei tai pukifa oshiwana momukunda.

“Otwa shangela ongeleka omukanda kutya nai dje po ashike omufita ina hala. Onghee naashi osha eta opo tu hanaune po ongeleka ei,” ta ti.

Okwa weda po ta ti ongeleka oya tulwa ponhele inai pewa epitikilo kombelewa yelelo.

“Moshitunda shUukwambi inamu pitikwa ongeleka inai pewa epitikilo kelelo. Ovanhu nava kwatafane tete nombelewa yelelo,” ta ti.

-fhamalwa@nepc.com.na


2024-03-04  Festus Hamalwa

Share on social media