New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀKhomas ge ǂoaǂamsase ra dī ǁgau!nâ-aona gere ǂan!gâ

ǀKhomas ge ǂoaǂamsase ra dī ǁgau!nâ-aona gere ǂan!gâ

2023-10-10  Pricilla Mukokobi

ǀKhomas ge ǂoaǂamsase ra dī ǁgau!nâ-aona gere ǂan!gâ

ǁAupexa 150 xa a !nāsa ǁgau!nâ-aon hîa !kharaga skolgu ǀKhomas ǀkharib diga xu hân ge ǂoa ge wekheb Denstaxtsēs ai ǂan!gâs made ǁîn !garise sîsens !aroma 2022ǁî kurib !aroma gere !khō!oa. 

ǀKhomas ǀkharib di -ǁkhāǁ-khāsenaon ge ǂoa ge kurib di !hū!nāsi !âidi !nâ !nonaǁî !harosa National Senior Secondary Sertifikati (NSSCO) !âidi !nâ ge ū tsî National Senior Sertifikati Advanced Subsidiary (NSSCAS) !nâ hûǁî !harosa ge ū. 

!Nona skolgu, ǂgaiǀons ai Delta Sekondere Skoli ǀAe-gams dib, Windhoek ǀGapi Skoli tsî Saint Joseph Roman Catholic Skolhâgu ge ǀkhomas ǀkhariba xu !hūb !nâ gu ǁîga 20 ǂoaǂamsa skolgu NSSCO !aroma ge mâǂoagu !nâ 11ǁî, 13ǁî tsî 16ǁî !khaide ge ūse ge ǂoaxa.

ǀKhomas ge ǁkhāti 2022ǁî kurib !aroma ǀgam ǁkhāǁ-khāsenaona NSSCO !harib ai ge hoan xa a ǂoaǂamsase a ǂoaxa ǀgôan ǁaegu ge ūhâ i tsî hakana NSSCAS !harib ai. 

ǀKhomas ǀkharisi mûǂamaos, Laura McLeod-Katjiruas ge ge mî, 2022ǁî kurib di !nurigu hîa kaise ǂauna mîǂgāga ge !khō!oan tsî kaise ǂgui!nâgu ǁgoaǂuidi ǂgaiǀons ai, !onkhao hâse ra hâ skolxoaǂgādi, !nao!nāsa ǀgôan xa ǁkhā-khā!nā-omdi, !nubusib !omǂkhanin dib tsî tentdi !nân ǂauna ǀgôana ra ǁgau!nâde !khō!oa!nâ mâsin hâ xawen ge ǂoaǂamsa !nuriga noxopa ge sī!nâ. 

“Nē kurib di tsoatsoas !nâ da ge !nurigu gere ǂanǂanhe soab !nâ kaise ǁkhoaxa tama mâsib !nâ ǀkharib ase gere hōmâsen, ǁnāpa da !kharaga ǀgaugu ai gere ǁnāǂamhese, xaweb ge ǁnā mâsib tsîna hā tsî ge !kharu,” tis ge ǀkharisi mûǂamaosa gere mî. 

McLeod-Katjiruas ge ǀkharib di danas ase ge mî, nē ǂan!gâs mādawa-amde ǁgau!nâ-aona mās, ǁîs di ganganxasiba ǁgaus, koasa mā tsî ǂan!gâs ǀguixasib tsî !garise sîsens ǁnā ǁgau!nâ-aon dis ǂnamipe ǀgaisa ǂâibasensa tani hâsa. 

ǁKhā ǁaxasib tawab gere gowaǀîsa mâ soab aib ge khomas kharisi ǁgau!nâs direkteri, Paulus Nghikembuaba ge mî, ǁgau!nâs ǁnaetisa xū-i ase a mûhe ǁoa xawes nēsa a ǂgai !khaisa tsî ǁnā-amaga -nā !gôasib ǀkha nî dīhesa. 

“ǁGau!nâ-aodu ase, du ge sado, sada ǁaes di !goaxa ǁaeba sadu di !omgu !nâ tani hâ tsî da ge nētsē ta nēpa mâ, o ǁnā kai !ereamxasib hîa nē aiǂhanub ǀkha ra hāba ta nî ǂan!gâse mâ,” tib ge ge mî. ǁÎb ge ǁgau!nâ-aona gere ǂgaoǂgao!nâ, sîsenǁare tsî ǁgoeǂam ra !nuriga īǁkhā kai tsî skolgu tsî ǀkhariba ǂgaoǀkhāsa !harib ai sī-ū. 


2023-10-10  Pricilla Mukokobi

Share on social media