New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Moipandeko eshi vati a ningila xe omatilifo edipao

Moipandeko eshi vati a ningila xe omatilifo edipao

2024-03-08  Festus Hamalwa

Moipandeko eshi vati a ningila xe omatilifo edipao

Omulumenhu weedula 38 okwa kwatwa po konima eshi vati a ningila xe weedula 70 omatilifo kutya ote mu dipaa.

Oshingwanima osha ningwa Omaandaxa komukunda Cause moshitukulwa shaKavango West.

Omupupiliko wopolifi koshitukulwa shaKavango West Chief Inspector Raimbert Muronga okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa kala shito nokungila xe omatilifo edipao.

Omufekelwa ota holoka nena momhangu nota pangulilwa oshibofa shomatilifo edipao.

Opolifi oya kumaida oshiwana tashi ningilwa omahepeko omomaumbo ile omatilifo madipao opo shi kale tashi lopotele opolifi pefimbo.

Oshiningwanima shikwao, omukainhu weedula 43 okwa ponokelwa nokukwatwa onghonga pefimbo a li ta di keendingosho efimbo loufiku.

Oshiningwanima osha ningwa Etivali momukunda Kwaki moshitukulwa shaKavango West.

Opolifi oya hokolola kutya omukainhu ou okwa nyekwa oshimaliwa sheeN$600, ongodi yopeke nokudengwa neenghaku komutwe.

Nakuninga oshihakanwa okwa twalwa koshipangelo opo a ka ningilwe omakonakono opaunamiti.

Omufekelwa okwa faduka po nomakonakono opolifi otaa twikile. 

Ovakainhu ova kumaidwa opo va kale va kotoka ngeenge tava ende oufiku ile va kale tava ende meengudu molwaashi ovakainhu ova ninga oihakanwa yokukwatwa onghonga.

-fhamalwa@nepc.com.na


2024-03-08  Festus Hamalwa

Share on social media