New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Musikirity (Mukungi) kadogorokere konyima apa kazimuhumine mbwa

Musikirity (Mukungi) kadogorokere konyima apa kazimuhumine mbwa

2023-09-28  Correspondent

Musikirity (Mukungi) kadogorokere konyima apa kazimuhumine mbwa

Oshakati- muntu gonomvhura 44 murugani ogu akungu mavango, ogu kakere monombudi asi kadimuhomokerere nombwa ntano age siruwo oso monzira zokuza kembo kuna kutunda koyirugana mosiondaha ngurangura, kadogorokere mosipangero saOshakati sosinene, omu kakere vana mukondere nokumutura kevango lyokukeverera vaveli unene. 

Gumwe mukurona govaporosi gahamena koruha ronkarapamwe Thomas Aiyambo kayinkondopekere asi mukungi ogu ngarugana koRubicon asi Ruben Abraham kadogorokere mosondaha kongurova.. age katente asi Abraham, ogu gakere asi murugani kokampani zokukunga mavango, ogu kadihomokerere nombwa vana kutumbura asi Rottweilers dakara asi mwenyado muna ngesefa gomukadi gomuChina ntani mwenya Pnama Tiles ntani Painda nomvhura dendi 42, ogu aruganene ngesefa ezi mevango lya Chicco mo Oshakati. ‘’ Kuna kuyigazarera asi nombwa odo kadipwagerere pomakero gavali, dize konze nokukakwata munyandi ogo, ogu kakere monzira zendi mokutunda koyiruganakoyiha yono vili 06h00. Munyandi ogu kadimusigire nombwa edi muherehere moomu vamureta yikoverero yendi kadiyitavagwire nombwa odo, yimo ana kutanta. 

Aiyambo simpe katente asi mwenya nombwa edi navamutengeka, ano ndango zodoropa zaOshakati ntanib evango ndi mbunga azi keverere kurugana yimuna ndi yiweka momudona, navakara tavatokora asi yinke yokuvhura kurugana konombwa edi. 

Ekonokono lyokovaporosi simpe kuna kuza komeho.  Nombwa edi ntano do Rottweiler edi kadikwete Abraham ngesi nkera kavadidipagere, komisara gona Theophilus Kamati muporosi moOshana, yimo ngoso ana kutanta. Morwa sihorokwa esi, mugara gumwe nage kadimuhomokerere nombwa deedi age kuna kutunda koyirugana, yimo ana kutanta Kamati. 

Ano ogu age kadukire kapi karemanene. “Nombwa nadinye kavadiroyere, mongura ngura zomandaha. Apa tuna kuhuyunga ngesi sirapotwa sokudipaga vanasizegurura kwamwnya nombwa, ntani makona kono govaporosi kuna kutwikira. -Nampa 


2023-09-28  Correspondent

Share on social media