New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ofikola Oshamukweni ya pewa ongulumambo

Ofikola Oshamukweni ya pewa ongulumambo

2023-10-24  Festus Hamalwa

Ofikola Oshamukweni ya pewa ongulumambo

Ofikola Oshamukweni Combined School onghee nga tai twikile nokupewa omakwafo.Oshivike shaadja ko, pofikola opo opa yeululwa pambelewa ongulumambo oyo ya tungwa kehangano loFootstep for Africa. Ofikola ei oili momukunda Oshamukweni moshikandjohoololo Okongo. Oshamukweni oya kala nokupewa omayambidido komahangano a yooloka ngaashi loFootstep for Africa noshoyo ehangano loKahalari Holdings. Omudo wa djako oya tungilwa omuhandjo wovanafikola noshoyo okumbifa yokutelekela oikulya yovanafikola. Omahangano aa okwa mona onghalo yovanafikola eshi kwa li tai ta ndavelekwa komalungula nghee ne ovanafikola tava mono oixuna.

Naashi osha eta opo oKahalari Holdings noFootsteps for Africa a kale a ninga eenghendabala nokuyambidida ofikola Oshamukweni. Moshipopiwa shaye omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaHangwena, Isak Hamatwi okwa opandula loFootsteps for Africa eshi ta li twikile okuyambidida ofikola Oshamukweni.

Hamatwi okwa ti ongulumambo otai ka eta omauwa kovanafikola molwashi ovanafikola otava ka longifa ongulumambo okulesha omambo a yooloka nokulongifa eekompiuta. “Ovanafikola fimanekeni ovahongifikola veni, li kalekeni kokule nokunwa omakaya nomaludu shaashi otashi piyaneke elihongo leni,” Hamatwi ta ti.

 Onghee okwa ti ovadali nava twe ounona vavo omukumo opo ve li honge nelitulemo nelalakano lokupita noitwa iwa kexulilo lomudo.Omukalelipo wehangano loFoot for Africa Jordaania Andima okwa ti ehangano lavo ota li lalakanene okushakeneka epangelo ondjilakati tashi pitile mokuyambidida oshikondo shehongo moNamibia. Efiku tuu olo ehangano loFootsteps for Africa ola yandja oututa kovanafikola voukadona vokulikwafela ngeenge ve li komafimbo opaushitwe.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-10-24  Festus Hamalwa

Share on social media