New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okapangelo kaShakati oka pumbwa ovapangi …Ovanaudu tava kofele momukweyo koshi yomiti

Okapangelo kaShakati oka pumbwa ovapangi …Ovanaudu tava kofele momukweyo koshi yomiti

2023-10-26  Festus Hamalwa

Okapangelo kaShakati oka pumbwa ovapangi …Ovanaudu tava kofele momukweyo koshi yomiti

ONGWEDIVA – Omunambelewa omukulunhu wouhaku moshitukulwa shaShana Dr Asumani Kibandwa okwa ti eshongo lokauhena ovapangi neendokotola inadi wana otashi eta ovanaudu va pangwe kwa lata kokapangelo kaShakati.

Okwa yelifa ta ti okapangelo oko ke li popepi noshipangelo shakula shaShakati oka taalela omashongo a yooloka ngaashi okuhe na eenduda dawana doku ya kulila ovanaudu noshoyo oipundi yokukala ovanaudu omutumba ngeenge ve li momukweyo.

Kibandwa edi okwe di popya e li kwatelela komanyenyeto ovanaudu tava nyenyeta kombinga yomayakulo ouhaku taa ende nakashona kokapangelo.

Okwa didilikwa ovanaudu kendiki louhaku koShakati otava nyenyeta kombinga yomayakulo taa ende ka shona noshoyo vati ovapangi ve li ashike meengodi davo dopeka.

Ovanafikola va dja keefikola da yooloka ohava uwala koshipangelo ve li momukweyo va teelela okupangwa. Pefimbo Kundana a talela po okapangelo kaShakati okwa hanga po ovanaudu va kofela koipindi koshi yomuti ve li momukweyo okudja ongula fiyo eevili domutenya.

Kibandwa okwa ti oshitukulwa shaShana osha pumbwa endiki la kula louhaku molwashi okapangelo ina ka wana okuyandja omayakulo ouhaku wovanaudu vahapu.

Okwa ti omwaalu wovanhu moshitukulwa shaShana owa hapupala paife onghee naaashi osha eta opo komandiki ouhaku ku kale ku hadi ovanaudu.

“Ovanaudu vamwe ohava kala ve na omikifi doiholekwa onghee itava dulu oku ya kulilwa monduda imwe na vakwao. Naashi oha shi pula opo ovapangi va ya kule omunaudu koumwe noumwe tete ashike ohashi kwata efimbo,” ta ti.

Okwa weda po ta ti ngeno okwa li kopangelo ku na ovapangi vahapu ngeno ovanaudu ohava pangwa diva.

fhamalwa@nepc.com.na

 

Va kofa… Ovanaudu va lulilwa komayakulo mai kokapangelo kaShakati

Efano: Festus Hamalwa


2023-10-26  Festus Hamalwa

Share on social media