New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omudali vati a kufa mo eteelelo lomona

Omudali vati a kufa mo eteelelo lomona

2023-10-20  Festus Hamalwa

Omudali vati a kufa mo eteelelo lomona

Opolifi moshitukulwa shaMusati oya kwata po omukainhu weedula 37 shaashi vati a kwafela okukufa mo eteelelo lokamonakadona.

Oshiningwanima osha ningilwa mOutapi oshivike sha dja ko.

Otaku hokololwa okakadona komido 17 oko ka kufwa eteelelo, ka tambulilwa moshipangelo shaUtapi taka mono epango lopaunamiti, ashike oke li momake opolifi. Vati eteelelo ola li li na kwali omwedi umwe.

Omukulunhu koshikondo shokukonakona oimbuluma moshitukulwa shaMusati, omupedu Commissioner Moses Simaho okwa hokolola ta ti ina yokaana aka okwa longifa oshiti osho vati a tula molutu lomona nelalakano lokukufa mo eteelelo. Vati eshi osha etela nee okakadona opo ka kale taka tika ohonde neenghono. Opolifi tai hokolola kutya okaana oka twalwa koshipangelo oko eendokotola da mona kutya eetelelo ola kufwa mo nale. Okudja opo okakadona aka oka ningilwa omapulapulo noka hokolola kutya oka kwafelwa kuina okukufa mo eteelelo. Eendokotola oda shivifila opolifi fiyo osho sha eta opo omukainhu nomona va kwatwe po.

Omupopiliko welelo laMbalantu Angula Kanelombe okwa kumaida ovadali opo va xulife po okuyambidida ounona vavo okukufa mo omateelelo shaashi osha nyika oshiponga.

“Otashi ulike efano lii komudali ngeenge oye ta yambidida okaana kaye okukufa mo eteelelo. Ovakainhu paife navo otava longo oilonga tai fifa ohoni,” ta ti. Okwa ti oshi li oshimbuluma shakula ngeenge omunhu a kufa mo eteelelo molwaashi ngaho okwa dipaa okaana.

Onghee okwa ti elelo lopamufyuululwakalo lavo ohali pangula ovanhu va longa oshimbuluma shokukufa mo omateelelo. “Omudali ngeenge oku na oupyakadi wokaana kaya ke na eteelelo lihe na mwene ile ka pewa eteelelo shaashi ka kwatwa onghonga na lopotele opolifi ile ovanambelewa vouhaku opo a dule okukala a kwafelwa,” ta ti.

Kanelombe okwa weda po ta ti okukufa mo eteelelo kaku shi ekandulepo lomukundu ndele otashi etele omunhu ounghundi ile a xulife shaashi okukufa mo eteelelo okwa nyika oshiponga.

fhamalwa@nepc.com.na

 

 


2023-10-20  Festus Hamalwa

Share on social media