New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omufekelwa mediapao lakahewa kaye a anyenwa elifutilemo

Omufekelwa mediapao lakahewa kaye a anyenwa elifutilemo

2023-12-07  Festus Hamalwa

Omufekelwa mediapao lakahewa kaye a anyenwa elifutilemo

Omhangulilo yaMangestalata waShakati oya anyena Ndeshipanda Willbard weedula 22 omhito yokulifutila mo modolongo omolwoshibofa shedipao lakahewa kaye.Willbard okwa holoka momhangu Etivali, noshibofa shaye osha undulilwa komafiku 29 Februali 2024 omanga taku ningwa omakonakono omoule.

Omukainhu ou okwa kwatwa po mexuliloshivike konima eshi vati a dipaa Johanna Fabianus omushiinda shaye ye vali okahewa kaye weedula 18.

Oshiningwanima osha ningwa efimbo longula molukanda Onawa mOshakati kobashu yaWillbard. Opolifi oya hokolola tai ti Fabianus okwa ya keumbo haku di Willbard opo a ka pule kutya omolwashike he mu popi kutya oku na omufiki wonhumba.

Okudja opo ovakainhu ava ova tameka okulidenga nokulituka. Otaku hokololwa vati Willbard okwa kufa ombele nokutwa mukwao lwoikando ya yooloka oo konima a ka xulifila moshipangelo shaShakati. Lwopokati opo, ovakwashiwana ova holola omaulido avo tava ti ovakainhu navo nvaa ningilwe omitumba davo nelalakano lokupewa ehongo nouyelele nghene ve na okuxulifa po okulonga oimbuluma.

Okwa didilikwa ovalumenhu navo va ninga oihakanwa yokudipawa kovakainhu omanga ounona ova ninga oihakanwa yokukupulw shi nokuhepekwa momaumbo.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-12-07  Festus Hamalwa

Share on social media