New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / “Onda hangika ndi li koilonga”…Ta ti ka li nomulumenhu umwe eshi omumati waye e limangeleka

“Onda hangika ndi li koilonga”…Ta ti ka li nomulumenhu umwe eshi omumati waye e limangeleka

2024-01-30  Festus Hamalwa

“Onda hangika ndi li koilonga”…Ta ti ka li nomulumenhu umwe eshi omumati waye e limangeleka

Omukainhu weedula 23 ou taku hokololwa kutya vati omulumenhu waye okwe limangeleka shaashi a hangika monduda nomulumenhu umwepo okwa ti ota lundilwa.

Omukainhu ou okwa lombwela Kundana ta ti efiku olo okwa hangika e li koilonga. Ta ti konima yobashu yaye okwa li kwa kanghamekwa otuwa yomunhu oo a li muimwe yomeebashu dopoushiinda. 

“Okwa faneka otuwa oyo nokukwata ouvidio ndele ta tumine nge ta ti ondi li mobashu nomulumenhu umwe. Onde mu lombwela kutya ondi li koilonga ashike ina hala okuitavela,” omukainhu ta hokolola. 

Okudja opo ova tameka okutanguna mongodi tave litumine omatumwalaka. 

Opolifi oya koleka tai ti omulumenhu weedula 27 Salon Nangolo okwe limangaleka oshivike sha dja ko molwaashi vati a hanga omukainhu waye eli monduda nomulumenhu umwepo.

Nangolo okwe limangelekela molukanda Wanahenda moWindhoek mokati koufiku lwopotundi 01h00 monduda yokutuvikila oilongifo yongeshefa yavo.

Umwe womukwapata waNangolo, okwa hokolola ta ti efiku olo ova uhala keumbo tava londeke oilongifo motuwa.

“Okwa kala ashike e li mongodi nokupopila mongodi kokule. Otwe mu pula ngeenge oku na oupyakadi ashike okwa ti okwa udifwa nai komukainhu waye,” ta hokolola.

Omulumenhu okwa hokolola ta ti okudja opo Nangolo okwa ya keumbo lomukainhu waye nokonima eshi a dja ko okwa tameka ta kwena.

“Okwe tu lombwela kutya okwa hanga omukainhu waya ve li monduda nomulumenhu umwe. Okwe tu ulikila omatumwalaka a dja komukainhu waye eshi tava tanguna,” ta ti.

Okwa ti okudja opo ova teleka ouvalelo ashike Nangolo okwa ti ita li onghee okwa kala konima yeumbo e li omutumba keedopi.

“Otwa lya ouvalelo lwopotundi 22h00 nokonima otwa ka nangala. Onda shuna pondje ndi ka konge omukulu wange ashike onda hanga a dja ko konima yeumbo,” ta hokolola.

Okwa ti okudja opo okwa landula eemhadi da uka monduda omo hava tuvikile oilongifo yavo nokuhanga Nangolo e li meemhango.

“Onda ka pendula vakwetu, umwe womumwamememati okwa endelela okumuteta mo meemhango ashike okwa hangi a xulifa nale,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2024-01-30  Festus Hamalwa

Share on social media