New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ondangwa otayi kondjele omagumbo ge li moluhepo

Ondangwa otayi kondjele omagumbo ge li moluhepo

2023-07-17  Max Heinrich

Ondangwa otayi kondjele omagumbo ge li moluhepo

ONGWEDIVA - Elelondoolopa lyaNdangwa melongelokumwe nuuministeli wuunamapya, omeya netalululo lyevi olya yambula po omagumbo ga mona iihuna sho ye ya ningi
aanafaalama aashona yiimuna. Oshikondo shedhina 

Small Stock Distribution and Development in Communal Areas (SSDDCAs), kohi yuuministeli wuunamapya momumvo 2021 osha li sha gandja iimuna 21 kegumbo limwe moshikandjohogololo. Sha ikolelela kuuyelele wa gandjwa komunambelewakuluntu gwo-DAPEES moshitopolwahogololo Oshana, Klaudia Matias, egandjo lyiimuna okupitila moproyeka yo-SSDDCA olya li lya tameke momumvo 2015, niimuna 420 oya li ya gandjwa. “Momumvo 2016, omagumbo 20 moshitopolwa oga li ga mono uuwanawa nomakwatho gokudhika iigunda, osho wo iimuna,” Mathias ta ti ngaaka.

Matias okwa ti oproyeka otayi lalakanene okuyambidhidha okuyambula po omagumbo ge li moluhepo, opo ga vule okwiimonena iiyemo osho wo okweeta po oompito dhiilonga.

“Kehe gumwe okwa shaina euvathanotsokumwe noministeli, opo a pewe iikombo 21, iikiintu 20 nontsezi yimwe mbyoka yi na okugandjwa kwaamboka ya landula ko,” ta fatulula ngaaka. Omagumbo gaali oga mona omauwanawa okupitila moproyeka yo-SSDDCAs. 

“Ope na natango aantu yontumba ya hala okupewa ya mune, ashike otu na okudhilaadhila onkalo yomwiidhi ngashiingeyi. Uuministeli okupitila mo-DAPEES otawu tsikile okugandja omayambidhidho,” Matias ta ti ngaaka.

Kansela gwoshikandjohogololo shaNdangwa Urban Leonard Negonga okwa ti epangelo olya itula mo okulwitha ondjala, oluhepo osho wo onkalo yokwaa na iilonga moshilongo mwa kwatelwa iitopolwa yokuushayi.

“Onda hala okutsa omukumo ayehe ya mono uuwanawa moproyeka yo-SSDDCAs opo ya longe neyutulemo okutakamitha iimuna, opo aamntu yalwe nayo ya mone ompito yuuwanawa mbuka,” Negonga ta ti ngaaka.

Negonga ta ti uunafaalama ongeshefa ondhigu ndjoka ya taalela omashongo ogendji ngaashi oshikukuta, omikithi osho wo uunkundi wokulonga niimuna.

Ohela, ombelewa yakansela oya li ya gandja iilongitho yokutunga iigunda. Momumvo 2021, Martin Ndongo okwa li a pewa iikombo 21 koproyeka ndjoka yo-SSDDCAs, nangashiingeyi iikombo oya adha po30. “Ondi uvite nawa nondi na ehalo okugandja iikombo kumikwetu a landula ko a mone mo uuwanawa,” Ndongo ta ti ngaaka.


2023-07-17  Max Heinrich

Share on social media