New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolifi mOhangwena ya tameka noshikonga shomatango manene

Opolifi mOhangwena ya tameka noshikonga shomatango manene

2023-10-23  Festus Hamalwa

Opolifi mOhangwena ya tameka noshikonga shomatango manene

Opolifi moshitukulwa shaHangwena oya tameka noshikonga sha kwata moiti, sha nuninwa okukandeka oimbuluma unene tuu pefimbo e li oshiwana sha uka moitufi yomatango manene.

Oshikonga osha tameka oshivike shadja ko peinda lopolifi pOnhuno noshoyo keengamba daNamibia naAngola kombinga yaShikango.

Mefiku lotete loshikonga, ovanhu 18 ovakwatelwa nokupatululilwa oibofa peinda lopOnhuno eshi va hangwa tava shingi vehe na omikanda omanga vamwe okwa li tava felefula vehe na omikanda dokuyandja epitiko.

Opolifi oya kwata ko yoo omahooli a ngungula noku kwata ovanhu va kufa oinima moAngola inai pitikwa oku landifwa moNamibia, va hangwa vei yukifa keedoolopa da yooloka.

Omukulunhu wopolifi moshitukulwa shaHangwena, Commissioner Ottilie Kashuupulwa oo a kwatela komesho woshikonga okwa ti elalakano oku li longekidila omafimbo omatango manene shaashi okwa didilikwa oimbuluma ohai londo pefimbo opo.

Okwa ti oshikonga otashi ka xula momwedi tau ya notashi ka kala tashi ningwa pomaida opolifi noshoyo meedoolopa da yooloka moshitukulwa.

“Pefimbo loshikonga otwa ya kula yoo eelopota okudilila moshiwana tashi nyenyeta kombinga younona va ninga oihakanwa yokukwatwa onghonga kovapambele vavo,” Kashuupulwa ta ti.

Onghee okwa ti oshikonga eshi osha fimana molwashi otashi kwafele ovanhu va yandje omaupyakadi avo kopolifi noshoyo okutopolafana omayele nokulopota oimbuluma.

 

Okwa pula ovanhu va ninga ihakanwa yomahepeko omomaumbo ile va longelwa omunyonena dopaixulo opo va lopotele opolifi nopefimbo loshikango.

Kashuupulwa okwa ti oshikonga otashi lalakanene yoo vali okuyandja ehongo koshiwana unene tuu ovanangeshefa nghene ve na okuli amena vaha tulwe mokatoo.

“Ohatu xwaxwameka oshiwana mwa kwatelwa oovene vomaumbo, ovanafaalama opo va kwashipaleke kutya omaliko avo oku li meamemo pefimbo lomatango manene,” ta ti.

Onghee okwa yelifa ta ti efimbo lomatango ola didilikwa oumbudi wetewo lomaumbo noimuna wa londa pombada.

Okwa kumaida ovashingi opo va xulife po okushinga vehe na omikanda ile okushinga omunhu a kolwa opo kukelelwe oiponga yomeendjila.

“Ovakulunhu nava xulife po okuyandja eetuwa davo kounona vehe na omikanda molwashi ina shi pitikwa,” ta ti.

Kashuupulwa okwa pula yoo vali omahangano ovakeleli vomaliko va longele kumwe nopolifi mokulwifa oimbuluma.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-10-23  Festus Hamalwa

Share on social media