New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ouministeli womayambulepo owa tula exumokomesho momupolo

Ouministeli womayambulepo owa tula exumokomesho momupolo

2023-09-01  Max Heinrich

Ouministeli womayambulepo owa tula exumokomesho momupolo

ONGWEDIVA - Oministeli yeedoolpa nomayambulepo okomikunda oya tula moilonga exumokomesho lovanyasha meenhele da yooloka.

Omupedukulunhu womoshikondo sheyambulepo leliko lomoshilongo Lahja Hipondoka okwa ti oministeli oya tunga omandiki moshitukulwa shaMaheke, mOshikoto oshoyo mOshana.

“Elalakano okueta eputuko keenhele di li komikunda. 

Endiki eli li li mOmaheke ole lipyakidila nokuhonga oinima ya yooloka moiti, ngaashi oitaafula, oipundi, oupilangi vokutula oinima oshoyo vokutetela, naikwao ihapu. 

Elalakano loinima aishe ei okueta omauwa popepi naavo ve li komikunda oshoyo exumokomesho,” Hipondoka ta tumbula.

Okwa tumbula kutya oihongomwa yavo ei hava ningi oya kola okuyelakanifa noihongomwa yomeefitola, molwoiti ei hai longifwa nohai dulu okulongifwa nande oule weedula 20. Hipondoka okwa popya kutya mOngwediva ohava longo mo omaludi oitenda ya yooloka oyo hai longifwa kovanafaalama.

“Out na mo yoo omashina okutwa, omashina okutatula eembudukufwa, noinima ikwao tai dulu okuxwepopaleka oshoyo okulongifa ovanhu noupu unene tuu ava ve li komikunda,” Hipondoka ta tumbula.

Okwati yoo ava ve li mendiki laNgwediva natango ove lipyakidila nokuninga oikulya ya yooloka okudililila momutete ngaashi eendjema, otee naikwai. 

Oinima ei vati otave i landifa shaashi Namibia okwa yambekwa noushitwe uhapu wa yooloka noina va hala okukala ve na oinima tai hepa manga pe na ava tava dulu oku i longifa. 

Okwa ti yoo kutya natango inava hala ovanhu va tembukile keedoolopa manga pe na oikulya i li komikunda tai hepa. 

Ova kendabala okueta po omashina a yooloka a ninge oilonga yovanhu ava ipu.

Hipondoka natango okwa kumika yoo ovanyasha vahapu vatalele po omandiki ngaashi mOhangwena, Katima Mulilo oshoyo oshitukulwa shaKunene.


2023-09-01  Max Heinrich

Share on social media