New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovashingi otava longifwa oihayotwa keengangala

Ovashingi otava longifwa oihayotwa keengangala

2023-10-18  Festus Hamalwa

Ovashingi otava longifwa oihayotwa keengangala

ONGWEDIVA - Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaMusati, Inspekta Anna Kunga ota ti ovashingi veetaksi neebesa ova ninga oihakanwa yokukengelelwa kovalongi voikulumuna eshi hava umbatifwa oinima inai pitikwa, ile ya nyika oshiponga.

Kunga okwa ti opolifi ohai kwata ko oinima ya yooloka ngaashi omakaya, omalodu ouwiski nomapangwe haa hangika meetaksi ile meebesa.

“Konima ngeenge omushingi okwa pula oha nyamukula ta ti ke shi ngeenge motuwa yaye omwa tulwa oinima ya nyika oshiponga. Onghee ovashingi ohava tambula ashike eendjato nokutula motuwa inava tala kutya omu na shike,” Kunga ta ti.

Onghee okwa ti osha fimana opo omushingi wotuwa tete a kwashipaleke kutya okwa tala mo mondjato. “Ovanhu vamwe ohava kala va hala okutula ovashingi moupyakadi nelalakano lokutula oinima ya nyika oshiponga meetuwa davo. Ovashingi veelefa kotokeni ngeenge tamu pewa eendjato ile eeshako,” Kunga ta ti.

Okwa weda po unene tuu ovashingi veebesa hava shingi okuya koushimba ohava kwatelwa pomainda opolifi va humbata oinima ya nyika oshiponga.

“Motuwa ngeenge omwa hangika oshinima sha nyika oshiponga omushingi oye ta kwatwa po shaashi oye ta shingi otuwa oyo,” ta ti.

Okwa ti ovashingi vamwe ohava longele kumwe noshiwana okupewa va twaalele oinima ngaashi omapangwe nomalodu ouwisiki koushimba shaashi omushingi ha kala a futwa.

Okwa ti opolifi otai twikile nokulonga nondjungu noshoyo okuninga oikonga yomapekapeko meetuwa nelalakano lokukonga oinima oyo hai vakelwa meetuwa ya nyika oshiponga.

“Natu likeleleni okuumbatifwa oinima ya nyika oshiponga opo tuha ninge oihakanwa yokuya meedolongo nokufutifwa oshimaliwa shehandukilo,” a weda po.

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-10-18  Festus Hamalwa

Share on social media