New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovayelele mEengodi oonghee tava pewa oikulya

Ovayelele mEengodi oonghee tava pewa oikulya

2024-01-26  Festus Hamalwa

Ovayelele mEengodi oonghee tava pewa oikulya

Kansela woshikandjohoololo shEengodi Protasius Neshuku okwa ti oshiwana shoveyelele shi li moshikandjohoololo shaye itashi dengwa kondjala molwaashi ohashi pewa oikulya ya wana okupitilila mombelewa yaye. 

Okwa ti oha ningi eenghendabala dokukonga oikulya yokuyandja koshiwana shoyelele. 

Neshuku okwa ti oshikandjohoololo shaye osho shimwe shiyadi ovayelele hava kongo oikulya kombelewa yakansela. 

Okwa weda po ta ti omafimbo amwe oha longifa oshimaliwa shaye okulanda oikulya yoshiwana unene tuu ngeenge mombelewa muhe na oikulya yokuyandja. 

Kansela okwa ti onghee ngaa ta indile moshiwana ngaashi ovanangeshefa novanapolitika opo va twikile okuyambidida ombelewa yaye noikulya yokuyandja koshiwana shi li momhumbwe. 

Lwopokati opo, Neshuku okwa ti ovayelele vahapu ve li moshikandjohoololo shaye ova pewa omafeumbo ngaashi oumutwe neendjapo domadalo. 

“Ombelewa yakansela ohai longele kumwe neembelewa dokuyandja omaufemba nelalakano lokuya momikunda nokuyandja oufemba koshiwana,” ta ti. 

Okwa ti ovayelele vahapu ohava mono omauwa okudilila kepangelo ngaashi oshimaliwa shopendjela shaashi paife ove na oufemba. 

Kansela okwa popya yoo vali kombinga younona vovayelele tava fiye po eefikola nokupitila eengula dinene keendingosho. 

–fhamalwa@nepc.com.na 


2024-01-26  Festus Hamalwa

Share on social media