New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ta hupu mokulanditha omaleya

Ta hupu mokulanditha omaleya

2023-07-19  Max Heinrich

Ta hupu mokulanditha omaleya

ONGWEDIVA - Ines Felipe (50) omukwashigwana gwaAngola, okwa kala nokwiinyangela uuhupilo sho ta landitha omapakete, ta landitha omaleya osho wo okuyoga iikutu yoohandimwe. Felipe ngoka a valelwa koAngola, okwa lumbu moNamihia okuza omumvo 1988, nokwa ti onkalamwenyo oye mu dhigupalela pamwe nondenge ye yomukadhona. 

Ngashiingeyi oha zi molukanda lwedhina Oneshila mOshakati shokuuzilo, noha zi pamwe namumwayina omushona Tresa, osho wo aanona yaTresa yatatu. 

Aamwayinathana mbaka yaali ayehe kaye na iilonga noya ikolelela muFelipe sho ha elufuna, ngaashi okwoopaleka omagumbo, okuyoga nokukangula iikutu opo ya mone sha shopela. 

“Aantu ohaya dhengele ndje omathimbo nomathimbo ndi ka wapaleke omagumbo gawo, ashike omathimbo gamwe ngele onda tokelwa ohaya kongo po aantu yalwe, shoka hashi uvitha ndje nayi oshoka omo nda ikolelela moka,”Felipe ta ti ngaaka. 

“Omaleya ngoka wa tala mpoka onda tegelela omusamane gumwe te ya oku ga landa po, ndi wape oku ka landa iikulya. Ohandi gongele wo omapakete nooyene yoongombe ohaye ya oku ga landa kungame,” Felipe ta tsikile ko ngaaka. 

Fel ipe okwa ti onkalo ondhigu, niikutu yuutalala otayi nyangwanyangwa. 

“Ondi na ombindja onkulu ashike itayu kwatha sha oshoka okwa talala noonkondo nomagumbo ga dhikwa niipeleki ohaga talala pokwenye ethimbo lyuusiku. Kandi na omakumbatha ga gwana pethimbo ndika,” Felipe ta hokolola. Ashike okwa li a pandula aashiinda mboka omathimbo nomathimbo haye mu yambidhidha uuna a pumbwa sha shokumakela. 

“Ohela iikulya onde yi pewa kumushiinda. Oya pe ndje uusila wepungu noohi ndi teleke uulalelo. Onde ya pandula noonkondo oshoka kandi na mo iikulya megumbo, shoka ngeno sha eta ndi lale nondjala,” ta pandula ngaaka. 

Felipe okwa gwedha po kutya yo ngashiingeyi kaye na omeya nenge uundjugo, onkene olundji oha thiminikwa a ye miihwa yopopepi. 

“Ohandi ka teka omeya kegumbo limwe hoka handi futu N$70 komwedhi, omathimbo gamwe ihandi kala noshimaliwa shoka, ashike ohandi kambadhala okugongela ndi fute iifuta yandje yomeya,” ta ti ngaaka 


2023-07-19  Max Heinrich

Share on social media