New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va lulilwa komayakulo opokapangelo kaShakati

Va lulilwa komayakulo opokapangelo kaShakati

2023-10-25  Festus Hamalwa

Va lulilwa komayakulo opokapangelo kaShakati

OSHAKATI-Ovanaudu tava kongo omayakulo opaunamiti pokapangelo keli polwaamba loshipangelo shinene mOshakati otava nyenyeta kombinga yomayakulo oo vati a nyika pange apa.

Ovanaudu tava ti, ovapangi pokakilinika opo ihava endelele po ovannhu, nande na kale monghalo ii, ovanaudu otava ngwenyaiunwa, vo ovapangi ve li ashike meengodi davo dopeka.

Omukainhu umwe okwa hokolola ta ti okwa li a twala okaana kaye koshipangelo ta ka kungu ashike vati ovapangi ina ve mu pitika a pangife okaana kaye pefimbo.

“Okaana kange okwa li ka ombokelwa neenghono. Onda lombwela ovapangi va kwafele nge shaashi okali taka kungu na, ashike ovati  kutya nandi shune pondje ndi ka kale momukweyo. Inava tala yoo nee ngeenge edi handi popi odoshili ile hasho,” ta hokolola.

Omukainhu mukwao a dja komukunda Ondjodjo okwa ti okwa eta okaana kaye koshipangelo ke li momuhandjo ta kavele pomutima ashike koshipangelo ova kala ko eevili nee ina vakwafelwa.

“Onda dengelwa ongodi kofikola kutya okaana kange oka ombokelwa. Pokangelo apa otwa fika po ongula inene ashike inatu ya kulwa diva molwashi ovapangi otava ende ashike kashona,” ta ti.

Omulumenhu umwe okwa hokolola ta ti okwa lombwela ovapangi kutya oku na oshimela onghee okwa pula opo a pangwe diva.

“Ovapangi ova shunifa nge komukweyo. Onghee eshi nda shuna komukweyo onda kala ko efimbo lile ina ndi pangwa,” ta ti.

Ovanaudu otava indile ombelewa ya minista wohauku opo i kale ya talela po okapangelo aka nokuninga omapekapeko kombinga yomayakulo.

Eshi a kwatafana naKundana omundokotola Asumani Kibandwa moshipangelo shaShakati ta kwafele mombelewa yomukulunhuwiliki wouhaku moshitukulwa shaShana, okwa ti ota ka kwatafana nomupangi ta wilike kokapangelo aka opo va kundafane kombinga yomanyenyeto ovanaudu.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-10-25  Festus Hamalwa

Share on social media