New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vane va dipawa koluvadi mexulilo shivike …Ovadali vohanana va xulifa moshiponga shokashelu

Vane va dipawa koluvadi mexulilo shivike …Ovadali vohanana va xulifa moshiponga shokashelu

2023-10-24  Festus Hamalwa

Vane va dipawa koluvadi mexulilo shivike …Ovadali vohanana va xulifa moshiponga shokashelu

Omukulukadi nomona, oshoyo omulumenhu nomukainhu waye ova xulifa mexuliloshivike eshi va kwatwa koluvadi moiningwanima ivali ya yooloka.   

Oshiningwanima shimwe osha ningwa moshitukulwa shaKavango West, nashikwao omoshitukulwa shaHangwena.  Moshiningwanima shokoKavango, okwa hokololwa ohanana yeemwedi hetatu ya xupa moshiponga omo mwa fila ovadali vayo konima eshi va kwatwa kokashelu. Oshiningwanima osha ningwa mexuliloshivike komukunda Mpezo village koshiukulwa Kavango West efimbo loufiku. Ovadali vokaana ova tongolwa ovo Getrud Katjire weedula 24 naFransa Kudumo Manaze weedula 40. Inspector wopolifi Raimbert Muronga wopolifi ha longo keembelewa da kula dopolifi, okwa hokolola ta ti oshiningwanima osha ningwa pefimbo ovaholafani ava kwa li va nangala.

Okudja opo vati ovaneumbo ova uda okaana ta kwena nokudja opo ova ya konduda noku hanga Katjire naMabanze va xulifa.

Onghee ohanana ina hangika ya mona oshiponga nonande kwa li tai kwena.

Oshiningwanima shikwao, opolifi moshitukulwa shaHangwena otai konakona efyo lovakulupe vavali ovo vati ve li tuwa va xulifa meumbo lavo komukunda Okanghudi moshitukulwa shaHangwena, mexuliloshivike. Oonakufya ova tongolwa ovo Miriam Johannes weedula 77 nomonamati Simon Petrus weedula 61.

Ovakulupe ove li tuwa kumushinda shavo pefimbo kwa li eke va talela po efimbo lokomatango. Ota ku hokololwa kutya ovakulupe ava pamwe ova xulifa shaashi va kwatwa kokashelu molwashi efiku olo odula okwa li otai loko ina oushelu. 

Opolifi oya hokolola tai ti monduda yavo omwa hangika yoo vali okandini ke na elodu shafuluka kwa li ta li nuwa kovakulupe.

Lopokati opo, omukulunhu koshikondo shokukonakona oimbuluma mopolifi mOhangwena, omupedu Commissioner Zachariah Amakali okwa koleka ta ti fiyo opapa ka pena ouyelele wa yela kutya ovakulupe ova fya koshike. Amakali okwa ti omalutu ovakulupe otaa ningilwa omakonakono opo ku ta like kutya ova fya koshike.

“Ouyelele otau ka yandjwa ngeenge omalutu okwa pu okutandwa,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-10-24  Festus Hamalwa

Share on social media