Ohamba yOukwanyama ya hala oshilongwa sho Life Skills shi nkondopalekwe

Home Oonkundana Ohamba yOukwanyama ya hala oshilongwa sho Life Skills shi nkondopalekwe
Ohamba yOukwanyama ya hala oshilongwa sho Life Skills shi nkondopalekwe

EENHANA – Ohamba yOukwanyama, meekulu Martha Mwadinomho yaKristian yaNelumbu okwa indila iiputudhilo yopombanda yi nkondopaleke elongo lyoshilongwa shuunongononi wonkalamwenyo opo oshigwana shokomongula shi longekidhwe nonakuyiwa ombwaanawa, ya kale ye na oondunge nokuholathana pwaa na omananathano.

Ohamba oya indile ngaaka esiku kwa li ya tumbalekwa nonzapo yonkatu yuundohotola omolwiilonga an longela oshigwana, koshiputundhilo shopombanda shuunongononi niikwaungomba (Nust) mEtitano, kEenhana. “Oshilongwa shoka shuunongononi wonkalamwenyo otashi longo oshigwana shokomongula oshindji, mwa kwatelwa okutaamba ko onkalamwenyo oshowo nkene omaupyakadhi ga yooloka ge na okulongwa nago nokuhenukwa,” ta fatulula ngaaka.

Ohamba esiku ndyoka oya tsu omukumo aalongwa ya mono oonzapo dha yooloka sho ya mana omailongo gawo koshiputudhilo shoka kutya naya longithe uunongo awuhe ya mono opo ya tule Namibia ponkatu yimwe yi ili.

Ta ti, ngaashi naana sha tseyika nawa kutya uuyuni wonena otau endele pamwe niikwaingomba, mboka ya mono uunongo okupitila moshiputundhilo shika oyo aanelago no ya kutha onkatu yomondjila.

“Oonkalamwenyo dheni odhi li momake geni ngashiingeyi, onkene longitheni ompito ndjika mwa itula mo,” ta kumagidha ngaaka.

Minista gwelongo lyopombanda Iitah Kandjii-Murangi okwa ti, Ohamba oya tumbalekwa omolwiilonga yongushu oshowo uuwanawa a ningila oshigwana.

“Ohamba otayi simanekelwa omayakulo ya kala nokugandja moshigwana, oshowo sho a lundulula oonkalo dhimwe ngaashi ekandulepo lyondjala, uuthikepamwe okugandja iipalutha oshowo kehe shoka a longela oshigwana she,” minista ta fatulula ngaaka. Ta hokolola kutya Ohamba oya eta omalunduluko ogendji nokulundulula oonkalo dhoyendji.

Omunambelewakuluntu goNust Erold Naomab okwa koleke kutya osikola ndjoka oye ya po omolwOhamba ya kala nokuya moonkundathana naaleli ya yooloka ta pula elongo lyopombanda lyi etwe moshitopolwa shaHangwena.

“Shika osha tulwa kumwe nayilwe yi ili Ohamba ya kala nokuningila oshigwana. Epapa ndika otali ulike epandulo lyomauwanawa ga ningwa kOhamba,’’ ta fatulula ngaaka.

-vkaapanda@nepc.com.na