Khoekhoegowab

Home Khoekhoegowab
500 000 xa a !nāsan ge ǁhûis !aroma xoamâisen hâ
Post

500 000 xa a !nāsan ge ǁhûis !aroma xoamâisen hâ

Hoa!nâ-aixa Xoamâisens ǁHûi-aon (GRV) dis ge ǀguitimî tsî 3 Gamaaeb 2024 dis ai tsoatsoasa xu 22 Gamaaeb dis kōsen ge ǀhaob ai 536 202 Namibiaǁ-în hîa ǁhûi ǁkhās di ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoana xoamâisen hâ.  Nē !gôab ge ǁnān hîa !auga!hūgu di !hūǂnûǁkhaebadi tawa a ssenxan di xoamâisendi hîa nēsis kōse 1 000 ai mân...

Helikopters huib ǀkhan ge Kuneneb !nâ kaise a !garo !â!âgu !nâ hâ khoena ǁhûidi xoamâisendi !aroma gere sīhe
Post

Helikopters huib ǀkhan ge Kuneneb !nâ kaise a !garo !â!âgu !nâ hâ khoena ǁhûidi xoamâisendi !aroma gere sīhe

Lahja Nashuuta OPUWOS – ǂHanub ge Namibiab ǁHûidi !Nansa (ECN) helikoptersa ge mā hâ i, ǁhûis ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaoa ǁanǂgāsaben, Kunene ǀkharib din, kaise a !garo !â!âgu !nâ hâna sī xoamâis ase. Mike Nganjoneb, ECNs di ǀkharisi !khōdana-aob ge New Eraba ge mîba, ǁhûidi sîsenaon ge helikopters ǀkha Opuwosa xu kaise a !garo !â!âgu...

Sī!nâhesa !hū!âdi ge ǂhanub di ǂâi-aiǂnûis xoakhâib ai ǂgurose mâisa
Post

Sī!nâhesa !hū!âdi ge ǂhanub di ǂâi-aiǂnûis xoakhâib ai ǂgurose mâisa

Isabel Bento TSOAXUBAMS – ǂOa ge kurib !nâs ge Kabinetsa a !khō!gâ xoaǁguib ommās dib di sîsentsoatsoas ge nē mâsib !hū-osis diba nî oe-am, !gōsase ǂkhawusa hōǂgā-aon tsî ǂguro !nās ase ra omna ǁama khoen !aroma.  Nēsas ge !nakaǂnôa ministers, kai!ā tsî !garo!ā omkhâisens ministeris dis, Evelyn !Nawatisesa, ǂoa ge wekheb di Wunstaxtsēs ais ge...