New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A tula ohanana yaye mokila yomeumbo

A tula ohanana yaye mokila yomeumbo

2023-09-22  Taimi Haihambo

A tula ohanana yaye mokila yomeumbo

ONGWEDIVA- Omukainhu wedina oshoyo eedula inadi tumbulwa okwa lopotwa ta feekelwa edipayo lokamonamati opoka dalwa oko a tula mofreezer yambulavo konima eshi eka pulumuna.

Oshiningwanima esho osha ningilwa mOshakati molukanda Onawa.

Omufeekelwa okwa lopotwa ali vati ena eteelelo leemwedi hetatu, ashike vati ka kwali hai komafulo ile a mone nande ondokotola. Opolifi natango oya yelifa yoo kutya kali eshishi kutya vati ota mono okanona naini.

Omufeekelwa vati okwa tameka ashike ta nyenyeta tavele ombuda nomoshinena oshoyo etiko lohonde. Ouyehame waye vati owali taumyandje omadidiliko oshifeta.

Opolifi oya ti omufeekelwa vati okwa pulumunena okanona kaye meumbo, momukalo wedalo lopaushitwe.

Omufeekelwa vati okwa lombelwa opilifi kutya yee okaana okwe ka puluma mo13 Sepetemba 2023 pohetatu yokonguloshi. Vati eshi pulumuna okwa didilika kutya okanona kanena omwenyo, ndele tetakosho.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Thomas Aiyambo okwati okaana oka hangika keli mo nailona yoWoermanblock i laula ndele taka tulwa mo deep freezer meumbo.

Okwa twikila kutya monduda yomufeekelwa omwahangika okakonde oko vati ina yokanona alongifa okuteta opo atopole endjadja olo lali lakwatafana kuye nokanona.

Esha lomufeekwa oshoyo okanghova oya hangika yelitulilwa monailona yayooloka ndele taitulwa monailona omu muna omudimba wokanona.

 Monduda yomufeekelwa yokunangala natango vati omwa hangika oututa vehadi ohonde. 

Aiyambo okwati oingifo aishe oili momake opolifi, pamwe nomufeekelwa, nomakonaakono opolifi ota apula komesho.

taimihaihambo2000@gmail.com


2023-09-22  Taimi Haihambo

Share on social media