New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iindji a hulitha

Iindji a hulitha

2024-04-24  Correspondent

Iindji a hulitha

Omutseyinawa gwiikwambaanga moshilongo Tomas Koneka Iindji okwa hulitha ohela moshipangelo koWindhoek. 

Okwa li e na omimvo (44).

Otaku hokololwa Iindji a hakukilwa kuumvu pethimbo a li a ithanwa a ka kwatele komeho uulalelo wegongelo lyoshimaliwa shomauliko giipindi gaNdangwa. Okwa li a falwa koWindhoek meendelelo hoka a kala moshipangelo sigo esiku a hulitha. 

Iindji okwa li tseyika nawa moshimpungu shomangeshefelo monooli moka a kala wo omunashipundi gwehangano lyo-NCCI monooli. Shika okwe shi ningi manga ta longelele ombaanga yoFirst National Bank koshimpungu shokugandja omikuli koongeshefa. Ombaanga oyo tuu ndjoka oye mu yele noku mu ninga omukuluntu koshitayi shimwe koWindhoek.  

Momasiku 15 gaFebuluali nuumvo, okwa adhika a tameke iilonga iipe ongomukuluntu koshikondo shomangeshefelo mombaanga Standard Bank, nondondo ndjoka oyo a kala puyo pethimbo a hulitha.  Kakele kombaanga nongeshefa, Iindji okwa kala woo a tseyikila nawa omolwohokwe ye yokuuvitha, nokwa kala olwindji ha ithanwa komagongalo ga yooloka muELCIN hoka a kala nokuninga omauvitho. 

Oshigwana osha gandja omahekeleko okupitila komalungula noku mu tanga ongomulumentu omunambili, omukriste oshowo kuume kakehe gumwe.

Okwa thigi ko omukulukadhi gwe, uunona uwali oshowo yina naamwayina. Oshifo shika otashi gandja omahekeleko kwaayehe mboka ya thigwa po. Omwenyo gwe nagu vululukwe mombili. 


2024-04-24  Correspondent

Share on social media