New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / METs ge ǁgâǁōra hippona go !khoeǁnâ-am … !āgu di ǂnâs ra ai!gû amaga

METs ge ǁgâǁōra hippona go !khoeǁnâ-am … !āgu di ǂnâs ra ai!gû amaga

2024-04-09  Albertina Nakale

METs ge ǁgâǁōra hippona go !khoeǁnâ-am … !āgu di ǂnâs ra ai!gû amaga

KATIMA MULILO – ǂNamipeb !ûi!gâs ministeris ge a ǁaxa tsauga ǁnā !âgu hîa Zambezi ǀkharib !nâ ǁgamǀorosib hîa ai!gûgaru ǀkhurumâsib xa ra !aromaheb xa tsâǀkhāhe hâgu !nâ kurusa in nē ǀgaus ǀkha hippon ǁōǂoasa ǁkhae.ǂNamipeb !ûi!gâs ministeris ge a ǁaxa tsauga ǁnā !âgu hîa Zambezi ǀkharib !nâ ǁgamǀorosib hîa ai!gûgaru ǀkhurumâsib xa ra !aromaheb xa tsâǀkhāhe hâgu !nâ kurusa in nē ǀgaus ǀkha hippon ǁōǂoasa ǁkhae.

Nēs !aromas ge Ministeris ǂNamipeba !ûi!gâs tsî !Narisarimas (MET) disa ra ǁari, in tā hippona !kharu ge kurigu !nâs khami ǂgui !gôagu !nâ ǁōǂoa. 

Zamezib di ǂnamipeb mûǂamaob, Morgan Saisaib ge ǂoa ge wekheb !nâ New Eraba ge mîba hâ i, nē ǀkhurub mâsib a ǁkhōǁkhōsa tsî hippona kai !aorosib !nâ ra mâisa.”Nē mâsib ge !gâi tama hâ. 

!Hoaǂkhaib ge tsoatsoa xu da ge ǀnai Liambezi !ābba xu Ngomas kōse hippon hîa ǂgoab !nâ ra ǁgoemâna ge hōtsoatsoa. Nkaza Ruparas tsîn ge ôa!nâdi hîa da ge dīdi !nâ ǀnai ra ǂnâ. Zambezib ǁga ra dâu kai!āgu tsîn ge ra ǀkhai!nâ  tsîs ge nēsa !aubǀgurun ǁaegu !omgude nî ǀaro!nâ, ǁgam-i di ǀkhais tamas ka i o ǀorosib xa nî !aromahese. 

Hana-i ǀapi tama nî is karao, ob ge nē ǂnâb mâsiba ai!â nî ǁgai,” tib ge Saisaiba gere !khâikhom. Wekhe-i !kharu hâses ge ministerisa, 2019 ǂōǂōsib tsaub hîa Mahes (Namibiab ǀkhāb ai Botswanab ǀkha hâs), !khawagas-huriǂoas Ngomas dis ai ǁgoes ai mâba ge ǀoaǀoa in hippona ǁgam-e tsâ ǁkhā. 

Ministeris ge ôa!nâdes ge nē mâsib ǂnamipe a dītoas khao!gâ oresa mās ǀgaugu ǀkha ge ǂherexa, ǂgaiǀons ai hâ-a ǁgamamde ǀoaǀoas tsî ǀaweǁguib !oagu nî ǀgam ǂoapomra Sikunga !aub!ûi!gâs !nâ mâra sores ǀgammi ǀkha ra sîsen ǀgaigu ǀkha !khō!khuni. 

Nēs ǀkhan ge ǂauna ǁgam-e ǂkhoan tsî !nain tsîna !khōǂgā hâse a mā ǁkhā. Zambezi ǀkharib ge 2019ǁî kurib !nâ ǂgui !gôab di hippon hîa ge !āgu !nâ tsōmâ hâ in xa ge !nuri hâ i, ǁgam-e ǀkhais xan ge ǂkhôaǂgâ hâ ise. Nē !nae!khais khao!gâ kha ge Namibiab tsî Botswanab hâkha ge ǂganhe, ǂōǂōsib tsaugas kuru tsî !āgu ǁga ǁgam-e !khoeǁgôa kaisa. Saisaib ge !hūǁîn ai ǂgansa ra dī, in ministeris ǀkha !khōǁôagu tsî marina ǀhaoǀhaos ǀkha hui, nē !aubǀgurun tsî ûitsamaxūna ǁgam-e mās ase. 

 

Oresa hōbatsâs … ǁGamdomrugu hîa Namibiab tsî Botswanab tsî hâkha ǁaegu, ǀgui !hū-I tsîn xa ǀhonkhoe-aihe tamase ǁgoegu ge ra ǂnâ tsîn ge hippona 

a ǂkhôaǂgâ ǁkhā. 


2024-04-09  Albertina Nakale

Share on social media