New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukwashiwana waChina a nyekwa omaliko kookalyongo

Omukwashiwana waChina a nyekwa omaliko kookalyongo

2023-10-03  Festus Hamalwa

Omukwashiwana waChina a nyekwa omaliko kookalyongo

ONGWEDIVA-Opolifi moshitukulwa shaShana otai konakona oshibofa shomukwashiwana waChina vati a nyekwa omaliko maye kovalumenhu vatatu.

Oshiningwanima osha ningwa mexuliloshivike mOngwdiva efimbo lokomatango. 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa hokolola ta ti omulumenhu omukwashiwana waChina okwa lefa oTaxi okudja mOndangwa auka kOngwediva.

Vati okwa li aumbata ondjato muna omaliko ngaashi ongodi yopeke, efano lokufaneka noshoyo oikutu neefewa.

Oinima ayeshe oili pongushu yoshimaliwa shoN$25 000 ashike ina i monika molwashi ovafekelwa oya faduka po.

Opolifi oya hokolola tai ovafekelwa okwa li tava shingi oTaxi yoCorolla Toyota itoka. 

Okudja opo eshi nakuninga oshihakanwa a pule a tulwe ponhele opo kwa li auka ovafekelwa ova shinga vauka kElyambala mOngwediva nokunyeka ko omaliko.

Opolifi oya kumaida oshiwana shi kotoke ngeenge tashi lefa eeTaxi molwashi oha mu kala ovanhu ve li ninga ookalyamupombo.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-10-03  Festus Hamalwa

Share on social media