New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ‘Ookalyamupombo’ va anyenwa elifutilomo 

‘Ookalyamupombo’ va anyenwa elifutilomo 

2023-09-18  Festus Hamalwa

‘Ookalyamupombo’ va anyenwa elifutilomo 

Windhoek- Ovatamanekwa vane Ambros Hausiku (24), Pashona Katjingisa (28), Spencer Ndizera (27) naInjomoka Gipuna weedula 23 ova anyenwa omhito yokulifutila modolongo pefimbo va holoka momhangu yamengestalata moKatutura oshivike sha dja ko molwa oumbudi. Oshibofa shavo osha udulilwa momafiku 9 Okotoba 2023 opo opolifi idule okuninga omakonakono elixwa po.

Ovalumenhu ava otava tamenekelwa oibofa ihamhano youmbudi omo itatu oya ningwa moKhomasdal, ivali oya ningwa mOtjomuise omanga shimwe sha ningwa mondingandinga yodoolopa moWindhoek.

Opolifi yomoshilandopangelo oya hokolola tai ova tamanekwa ova pangulilwa oibofa ya yooloka ngaashi okuteya omaumbo neengeshefa.

Ova tamanekwa vati ohava longifa otuwa yoPolo ngeenge tava ka longa oimbuluma nokufaduka po diva.

Opolifi oya kumaida oshiwana shomoshilandopangelo opo shi twkile okulongela kumwe nopolifi mokukondjifa oimbula opo ku kwashipaleke kutya oimbuluma ita ningwa mo moshilando noshoyo okukaleka po eameno.

Onghee oshiwana nashi lopotele opolifi alushe oimbuluma konomola yongodi 061302302 ile 2902293.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-09-18  Festus Hamalwa

Share on social media