New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ootate taya indilwa ya sile uundjolowele wopamadhiladhilo oshimpwiyu

Ootate taya indilwa ya sile uundjolowele wopamadhiladhilo oshimpwiyu

2024-05-23  Correspondent

Ootate taya indilwa ya sile uundjolowele wopamadhiladhilo oshimpwiyu

Paulina Ndalikokule

Omupopiliko gominisiteli yuuhaku nonkal nawa Walters Kamaya okwa ti ootate oya pumbwa okwiitula mo ngele tashi ya kokusila oshimpuyu uundjolowele wawo wopamadhiladhilo.

Kamaya menkwatathano naKundana okwa ti ootate naya kotoke nokukonakona kutya ngele oya haluka ya lundulula momikalo ombaadhilila otashi vulika limwe lyomomandhindhiliko ogendji gomikithi dhopamadhiladhilo.

Okwa ti ootate oyendji ohaya idhimbike omandhindhiliko ngoka pehala lyokukonga ekwatho kiipangelo. 

“Oyendji ohaya ningi iihakanwa yokulongitha iikolitha, iingangamithi, okudhenga aanona naakulukadhi nosho okulonga omiyonena,” a ti ngaaka. Uuministeli owa tula po etokolo ok gandja elongo lya gwedhwapo kaanuumvu aheye mboka taya ka ya kiipangelo mokusimaneka uuvu wopamadhiladhilo omwedhi aguhe nguka.

Kamaya okwa ti otaya ka gongela esiku kehe ongundu yaanuumvu ayehe mboka taya ke ya koshipangelo mekwatathano nuuvu wopadhiladhilo opo ya pewe uuyelele nkene ye na okwiisila oshimpwiyu.

“Uuyelelen gaashi nkene ye na okunwa omiti dhawo, nkene ye na okukandula po omaudhigu nankene ye na okumona omayakulo gaa yoloka uuna taya adhika kuupyakadhi mboka,” a fatulula muule.

Okwa ti aavali naya kale uupathi komandhindhiliko guuvu wopamadhiladhilo ngaashi omikalo dha lunduluka maanona yawo unene tuu ngele otaya kotha ethimbo ele, ye na omadhiladhilo gokwiidhipaga, ya geya, inaya hala okudhana, itaya li ngaashi shito nenge itaya isile oshimpwiyu.

“Aanona yamwe ohaya kala nomaupyakadhi unene ngele oya ningilwa omiyonena dhopaihulo, taya ningwa nayi nenge taya dhengwa nande okuyakwawo kosikola, ohaya tameke nookuli itaya piti we nawa mosikola, shoka edhidhiliko wo kutya ope na uupyakadhi,” Kamaya a popi ngaaka. 

Okwa ti nonando ompumbwe yaaniilonga miipangelo opo yi li, ihayi imbi Iilonga yuuhaku yi ye komeho. 

“Uupyakadhi waaniilonga ohawu ya owala ngele aantu ya zi mo miilonga ya penzelwa nenge yi ikutha mo miilonga oshoka ohatu kwata ethimbo lyoomwedhi ndatu okumona omuntu a ye pehala mpoka,” a ti.

Okwa indile oshigwana opo shi simaneke okutalelepo iipangelo, unene tuu ootate. 

-ndalikokulep@gmail.com


2024-05-23  Correspondent

Share on social media