New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shikongo a takele omunwe aapolisi kEpukiro

Shikongo a takele omunwe aapolisi kEpukiro

2022-06-14  Kuzeeko Tjitemisa

Shikongo a takele omunwe aapolisi kEpukiro

Kuzeeko Tjitemisa 

Deputy Inspector General Joseph Shikongo, ongoka oye omupeha gwakakukutu komatanga gopolisi, okwa ganeke omutangamunwe aanambelewa yopolisi mboka taya fekelelwa ekuthombinga miimbuluma iinene ya kwatela mo oku kwathela aanandholongo opo ya ye mekwatathano nookuume kayo kopaihole, noshowo ekuthombinga muulunga gwomapeko gaamboka taya tamanekelwa uulunga gwiimuna.

Shikongo ekunkililo ndika okweli gandja pethimbo a li momutumba naapolisi noshowo aaniimuna kOmawetjozonjanda. Momutumba ngoka aaniimuna oyali ya uluke euvonayi lyekano lyomapeko giimbuluma ya nyolithwa mopolisi ngoka taga kana noonkondo.

Oshitayi shopolisi shaapolisi 15 shoka shili mEpukiro osha kala noku holoka miikundaneki iikando oyindji omolwa iinima iiwinayi mbyoka sha kala noku popilwa.

Mokati kiimbuluma mbyoka tayi popilwa aapolisi mboka omwa kwatelwa oku kwathela aalunga yiimuna, aanandholongo taya pashiyona nombili molukanda ngele kwa toko, naapolisi yena oondingosho nota ya landitha momalomvu niingangamithi kaanona yosikola.

“Iimbuluma yoku kwathela aanandholongo opo ya ye momakwatathano nookuume kawo kopamilalo, nosho aafuthi yiimbuna, oyo iimbuluma iinene, naamboka taku ka monika kutya oyena m osha muyo oye na oku taalela oveta,” Shikongo ta kunkilile. 

Ta gwedha ko ta ti: “Ota tu ka tameka noku ninga omakonaakono opo tu mone kutya oshikwashike naanaa tashi inyenge mpaka, ashike paku tala kwandje, ope na iimbuluma tayi dhana onkandangala, po kapu na elelo lya sha.” 

Pethimbo lyomutumba omunafaalama gumwe omukulupe naye okwa gandja omanyenyeto gafa naanaa shoka tashi popiwa kuShikongo, ta ti aapolisi ohaya tindi oku paulula iipotha noyi ininga aapanguli kuyo yene.

Shikongo okwa kunkilile aapolisi ta ti oshipotha kehe tashi patulula nashi lopotwe, tashi konakonwa noku gandjwa koombelewa ndha landula ko, opo ku ningwa etokolo. 

Omunafalama omukwao okwa lombwele wo Shikongo kutya omathimbo gamwe ngele taya lopota iipotha ohaya lombwelwa kutya kapu na osheendjitho. Ashike Shikongo okwa ti kapu na omveta ndjoka tayi indike opo apolisi ya endithwe miiyenditho yopaumwene. 

Ta ti  aapolisi naya tunge po ekwatathano ewanawa noshigwana opo ya gandje omakwatho pethimbo ngele ye na omashongo giiyenditho. 

Okwa gandja wo elombwelo komunambelewa omukuluntu gositaasi Andreas Haingura ndjoka opo a tameke nomakonaakono miipotha yuulingilingi tayi popilwa aanambelewa. 


2022-06-14  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media