Ovanafikola navo paife otava dana okabettinga

Home Eenguhudana Ovanafikola navo paife otava dana okabettinga
Ovanafikola navo paife otava dana okabettinga

ONGWEDIVA- Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Chief Inspector Thomas Aiyambo okwa ta ti ovadali vahapu otava nyenyeta omolwa ounona vavo voumati tava vake po oimaliwa nokuka dana otumbutumbutu (okabettinga).

Aiyambo okwa ti ombelewa yaye oya kala nokumona eepolota kombinga nona vofikola tava vake po oimaliwa yovakulunhu womaumbo nokuitwalwa keengeshefa doutumbutumbu.

Okwa ta ti ounona voumati unene tuu ovanafikola pefimbo ve li mokafudo ohava kala va kalela eenhele doubettinga.

“Eshi oha shi eta opo oumatyona va kwatwe komhepo yoku vaka oimaliwa momaumbo shaashi ohava kala ve na eitavelo kutya otava findana oshimaliwa shihapu ngeenge ova tengeneke eengudu doudano detanga lokeemadi di li mondjila,” Aiyambo ta ti.

Okwa ti opolifi itai ka fiya emanya la londa ku li kwao kombinga youmatyona ve li ko shi yeedula 18 tava ka hangika tava dana otumbutumbu ile ve li meendingosho.

Aiyambo okwa kumaida oovene veengeshefa doubettinga opo vaha pitikilie ounona ve li koshi yeendula 18 meengeshefa davo.

“Ku keshe omunhu mongeshefa yaye yotumbutumbu ta mu ka hangika okaana ke li koshi yeedula 18 ota kala a pewa ehandukilo lopaveta ile omukanda wongeshefa yaye u kale wa xulifwa po okulonga diva,” Aiyambo ta ti.

Okwa weda po ta ti oshiwana nashi kale tashi lopotele opolifi kombinga yovanafikola tava dana eetumbutumbu opo opolifi i kale ya ka tukila onghatu mwene wongeshefa oyo.

“Oumatyona nava ta tawemo meengeshefa deetumbutumbu. Ovanailonga hava longo meengeshefa deetumbutumbu nava kwa shipaleke kutya otava lopotele opolifi ngeenge ounona otava kondjele okudja mo monhele oyo,” Aiyambo ta ti.

Aiyambo okwa kumaida yoo vali ovadali ava ve hole okulandififa ounona va shona momapandaanda ile momatala opo va xulifa po oshinima eshi.

fthamalwa@nepc.com.na