New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A dipawa eshi kwa li ta amene ondenge tai holwa

A dipawa eshi kwa li ta amene ondenge tai holwa

2022-07-26  Festus Hamalwa

A dipawa eshi kwa li ta amene ondenge tai holwa

Omulumenhu weedula 37 okwa fya eshi a tuwa nombele pefimbo kwa li ta kendabala oku amena ondenge yaye eshi vati kwa li tai holwa.

Oshiningwanima eshi osha ningwa Etitano keendingosho momukunda Indongo yaKeeku moshitukulwa shaShikoto efimbo loufiku lwopotundi 22h00.

Nakufya okwa tongololwa oye Shityeni Erastus omukalimo womukunda Indongo yaKeelu. 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShikoto Inspector Ellen Nehale okwa hokolola ta ti Erastus, namumwainakadona noshoyo omufekelwa okwa li tava nu omalodu poundingosho.

Vati okudja opo omufekelwa mboli okwa kala a panda ondenge yErastus nokonima okwa ufana omukainhu oo weedula 20 konima yondingosho opo vati va popye naye shaashi okwa hala a ninge po ohonda yaye.

Opolifi oya ti Erastus eshi a mona ondenge i li eefika nomufekelwa okwa ya ko ndele ta lombwele omufekelwa opo a xulife po okuhola ondenge yaye.

Okudja opo ova tameka tava tanguna nokonima omufekelwa okwa kufa ombele yokapi ei kwa li a homata ndele ta tu mukwao loikando itatu monhulo.

Nakuninga oshihakanwa okwa twalwa koshipangelo shaMuthiya nokonima okwa ka tuminwa koshipangelo shaNandjokwe shaashi kakwa li e li monghalo tai dulu okunuwa omeva.

Vati eshi omufekelwa a fika moshipangelo okwa kala mo ashike okafimbo kashona nokuxulifa.

Omufekelwa okwa faduka po konima eshi a longa oshimbuluma ashike opolifi oya kala i li molukonga lokumukonga fiyo ta kwatwa po Olomakaya efimbo longula.

Omufekelwa ota holoka monhangu Etivali notapangulilwa oshibofa shedipawo.

Omufekelwa oku na omido 18, nomakonakono opolifi otaa twikile.

Opolifi onghee ngaa tai kunghilile oshiwana opo shi xulife po okukala tashi i noilwifo keenhele dendingosho shaashi osha nyika oshiponga ngeenge omunhu a kolwa e na oshilwifo.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-07-26  Festus Hamalwa

Share on social media