New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aiyambo: Oubeting otava vakifa ounona oimaliwa 

Aiyambo: Oubeting otava vakifa ounona oimaliwa 

2022-06-17  Festus Hamalwa

Aiyambo: Oubeting otava vakifa ounona oimaliwa 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa hokolola ta ti ovadali vahapu otava nyenyeta eshi ounona wavo voumati hava vake oimaliwa momaumbo tava ka dana otumbutumbutu youdano wokatanga kokeemhadi, oyo ya shivika nawa nedina okabeting.

Aiyambo okwa ti ombelewa yaye oya kala nokumona eelopota kombinga youmatyona ve li koshi yomido 16 tava vake oimaliwa yovakulunhu tave i twalwa keengeshefa doutumbutumbu.

Okwa hokolola ta ti ounona voumati ova kwatwa ko komhepo yokukadana otumbutumbu na luhapo ohava kala ashike va kalela eenhele di na oubeting.

“Onghee eshi osha eta opo oumatyona va kale ve na omhepo yokuvaka oimaliwa momaumbo shaashi ohava kala ve na eitavelo kutya otava findana oshimaliwa shihapu ngeenge ova tengeneke eengudu detanga lokeemhadi di li mondjila,” Aiyambo ta ti.

Okwa ti opolifi itai ka fiya emanya la londa kulikwao kombinga youmatyona ve li koshi yeedula 18 tava ka hangika tava dana otumbutumbu.

Aiyambo okwa kunghilila oovene veengeshefa deetumbutumbu opo vaha kale vali tava yandje epitikilo koumatyona va dane eetumbutumbutu shaashi eedula davo inadi pitikwa okukala ve li meenhele odo.

“K keshe omunhu mongeshefa yaye yotumbutumbu tamu ka hangika okamatyona ke li koshi yeedula 18 ota kala a pewa ehandukilo lopaveta ile omukanda wongeshefa yaye u kale wa xulifwa po okulonga diva,” Aiyambo ta ti.

Okwa weda po ta ti oshiwana nashi kale tashi lopotele opolifi kombinga yovanafikola tava dana eetumbutumbu opo opolifi i kale ya katukila onghatu mwene wongeshefa oyo.

“Oumatyona nava taatawe mo meengeshefa deetumbutumbu. Ovanailonga hava longo meengeshefa deetumbutumbu nava kwashipaleke kutya otava lopotele opolifi ngeenge ounona otava kondjele mo okudja mo monhele oyo,” Aiyambo ta ti.

Aiyambo okwa kunghilila yoo vali ovadali ava ve hole okulandififa ounona vashona momapandaanda ile momatala opo va kale va xulifa po oshinima eshi.

fthamalwa@nepc.com.na


2022-06-17  Festus Hamalwa

Share on social media