New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bana ba China balipisinis baneula lico mwa Zambezi

Bana ba China balipisinis baneula lico mwa Zambezi

2020-07-06  Staff Reporter

Bana ba China balipisinis baneula lico mwa Zambezi
Top of a Page

Marythar Shimwe

KATIMA MULILO – Limembala zalipisinisi ili bayahi banaha China babapila mwasikiliti sa Zambezi, nebatambekile neulo ya lico zateko yekona kulikana N$54 920, ili zekafiwa kwamabasi ashebile mwasikiliti. Lo kilwa bubeli limembala za lipisinisi zanaha China lineula lico, kutusa mabasi ashebile mwahala sicaba, kubatusa mwakutalimana ni butata bobutisizwe kikakokwani ka Covid-19, ili kakatisize kukwalwa kwalipisinisi zeñata, kulatehelwa ki misebezi, kukwalwa kwa lintolo ni zeñwi cwalo. Hala lico zene neuzwi ki kima 5kg abupi bwa bonyi, ma 2kg aswikili, ma 2l afula akutatehisa, litapi zamwa makapa, ni ma 125g amulola.  Shudong Geng muyemeli wa sicaba sa lipisinisi sa China naize, “butuku bo habukala nebutaselize batu kaufela. China ni Namibia ki balikani mi kwamakalo abutuku bo, sicaba saluna sa lipisinisi mwa Katima Mulilo nibona nebalatehezwi ki masheleñi. Kacwalo nelu alabezi kwakupo ya muuso wa Namibia mi nelulikile molukonela kualabela kuyona. Neluile kuyo kokota faminyako yasicaba sa lipisinisi sanaha China mwa Katima Mulilo, mi kutisa cwale lulekile lico kufa kwa sicaba kakusebelisa ofesi ya mubusisi.” Geng naekelize kuli, “lusepa kuli neulo ye ikasupeza lilato la bana ba China mwa sicaba. Luswalisane hamoho luna ni sepo yakuli lukona kutula kakokwani ka.” 

Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, naize kuzwa kwamakalo akakokwani, bayahi banaha Namibia base batotobezi kuli mane habana ni lico. “Muuso waluna unosi haukoni ualabela kwalitokwahala za sicaba, kacwalo neluile kwa sicaba sa lipisinisi sanaha China kuyo kupa tuso, mi lukabona kuli neulo ye iyo fita koku lukela,” neku hatelezi mubusisi wa sikiliti sa Zambezi. Nabulezi hape kuli “neulo ikafiwa kwa Katima Mulilo ya Matakanyani, ni mwa silalanda sa Sibbinda, kakuli lilalanda zeñwi nelifumani kale kwaneulo kuzwelela kwasicaba sa naha China. Lulibelezi kwalipisinisi zeñwi mwasikiliti, kunga mutala wabalipisini banaha China mwasikiliti sa luna, kufa lico kwa sicaba sa luna sesi shebile,”nabulezi.  


2020-07-06  Staff Reporter

Tags: Zambezi
Share on social media
Bottom of a page