New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Banabasikolo ba Mayuni bakutiswa hala mali asikolo

Banabasikolo ba Mayuni bakutiswa hala mali asikolo

2019-05-20  Aron Mushaukwa

Banabasikolo ba Mayuni bakutiswa hala mali asikolo
Top of a Page

Aron Mushaukwa

KATIMA MULILO – Sicaba sa Choi mwasikiliti sa Zambezi banyaza Yomuhulu wasikolo sa Mayuni kuli nakutisize banababona kwahae, kasamulaho akupalelwa kulifa mali asikolo. Macaziba babulela kuli Lamubulo viki yefelile yomuhulu wasikolo nakutisize banana bane bapalezwi kulifa N$150 kwahae kufitela balifa mali awo, yomuhulu wasikolo ulatuzi likakalezo zeo. “Luna nibanabasikolo babatinile liapalo zasikolo babaizo kutiswa kwahae kiyomuhulu wasikolo kakuli bapalezwi kulifa N$150,” nekubulezi mushemi yomuñwi yana salati kuzibwa. Macaziba kwa Choi banyaza hape yomuhulu wasikolo ni muinasipula wakatengo kasikolo kuli basweli kusinyasinya masheleñi asikolo. “Bashemi babilaela kakuli kukala ñohola halusikabona lipiho zamasheleñi,” nekubulezi mushemi yomuñwi. Nabulezi hape kuli mwakalulo yasikolo yefelile bashemi nebalifile masheleñi kono hakuna piho yene ifilwe. 
“Masheleñi hasweli kuyobulukwa kwapanka, asweli kusinywasinywa feela kiyomuhulu wasikolo,” nekunyazize mushemi yomuñwi, yana ekelize kuli, “lukupa mutatubi wa Sibbinda niyomuhulu watuto mwasikiliti kuli babe nisakueza.” Hana kupilwe kualabela falitaba zeo yomuhulu wasikolo sa Mayuni Ernest Litumi, nalatuzi kuli banana nebakutisizwe kwahae bakeñisa kuli nebasikalifa masheleñi asikolo. “Nebakutisizwe kakuli nebasikatonga lipiho zalinepo zabona zakalulo yefelile, ili zene swanela kuyonyatelwa kibashemi, pili kalulo yenca isi kakala kale,” nabulezi. Nabulezi hape kuli lipiho zalinepo neli zamaya ni mañolo ane aya kwabashemi, ane abatolokela zeswanelwa kuezwa mwakalulo yabubeli. Hala likakalezo zakuli usweli kusinyasinya masheleñi asikolo, Litumi nahanile ku alabela fateñi. “Hani koni kubulela hala likakalezo zesi zaniti,” nabulezi.


2019-05-20  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media
Bottom of a page