New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Bunata bacaula hala kusula milwalo

Bunata bacaula hala kusula milwalo

2020-07-06  Paheja Siririka

Bunata bacaula hala kusula milwalo
Top of a Page

WINDOKO – Sikwata sesi lwanela bupilo, nesi cauzi mwa Windoko viki yefelile, kulwanisa taba yakutahisa mulao olumelela kusula milwalo. Sikwata nesi nyazize taba yakusula milwalo, kakubulela kuli lika zecwalo lifofaza minaho yabatu, kuli basike kusikekela lizebe kwalitaba zabutokwa zebata ciseho ni tisezo sakata. Mubuleli Haruna Goroh naize hakutalimwa litaba zasicaba ni butata bwa sifumu naha italimani ni bona, maikuto aswanela kusikekelwa kwa kusebeza hamoho kutatulula lika zabutokwa zekataza sicaba. “Lika zeo lingelezi cwalo ni butata bwa sifumu, butuku bwa Covid-19, litaba zabubangoki mwa mabasi, litaba zasituhu zakubitelela basali, sihulu babanca baluna ni basupali, bubotana, kulatehelwa misebezi, matuku, sebeliso maswe ya lino zekola ni zeñwi cwalo,” nabulezi.

“Taba yakuomba bupilo itata hakitaba feela yanama, kono kufofala kwa maikuto kukona kutisa sebeliso tuna yalino zekola, mihupulo yakuipulaya yetisa maikuto akubata kuikolofaza, ili taba yekona kutisa lika zeñata zakusula milwalo.” Mucauli yomuñwi Karin Zimmer, naize kulumelela kusulula milwalo kumaswe. “Kulumelela limbututu kuli libulaiwa kamulao, kanti luya kai kakuba naha? Mbututu ni mbututu una ni mali ahae, ki mutu yaikemezi. Haiba mutu akunupa yomuñwi, uka tamiwa, cwale hakuswanela kulumelelwa kuli mbututu abulaiwe mi kufiwa mabaka amakete ni kuli lika zecwalo liluwululwe?” Naelelize hape kuli kuezwe lipatisiso kufumana kuli kiñi litaba zakusula milwalo hali ezahala, mi ubata kuli likeleke libe nikolo.

“Kabe kina likeleke lilukise libaka kokubukelezwa basali, kobakona kuyo fiwa lituto kuamana niza kusulula milwalo, kakuli kutisa cwale lika ze neli patilwe. Luswanela kufa lituto kwa sicaba kuamana ni kusulula milwalo sina halu lwanisa kakokwani, kusulula milwalo kwaezahala kono hakuna taba yeliulula zecwalo,” nabulezi. Zelda van der Colff, kuzwelela kwa sikwata sesi lwanela bupilo, nafile lika zeñwi zekonwa kuezwa kwanda kutahisa mulao olumelela kusulula milwalo, kwa ndu ya milao. “Mubate masheleñi akutusa libaka zebabalela lindiala, kufukuza butata bwa banana babapila mwa makululu. Mutahise litaba zakutalima sinca milao yelumelela batu ku añula batu,”nekubaleha sitatimende. Nekubaleha hape kuli kutahiswe libaka zabaima mwalikiliti kaufela mwanaha, kutusa bashemi babasizana mwanako yakuba famezi amanca. 

Zeo kaufela litaha kasamulaho muelezi walitaba zaminahano Beauty Boois, nahuwelelize taba yakutahisa kusulula milwalo. Mwa Liñolo la hae la lipilaelo leli tisize shutano yamaikuto, Boois naize basali mwanaha Namibia bahapelezwa kuloba mulao kuli bataleleze liswanelo zabona zakuba ni buiketelo, mwanako yakubeya bupilo bwa bona ni makete mwakozi, kuya kwakuyo sulula milwalo isi kamulao. Mubakweli likwambuyu wa makete Esther Muinjangue, mwamanzwi ahae mwandu yamilao naize baeteleli baswanela kukandeka litaba zeo. “Kapa kusulula milwalo kwa lumelelwa kapa awa, taba yaniti kiya kuli basizana baya kwa kusulula milwalo kwa mukunda, ili taba yesa katazi feela basizana, kono ikataza sicaba kaufela. Pilaelo yaka kikuli taba yeo itiseza basali mihupulo. Kitaba yezibahala kuli basali basila kuya kwalinaha zeli bukaufi, ko taba yakusula milwalo ilumelezwi,” nekubulezi Muinjangue.


2020-07-06  Paheja Siririka

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page