New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / CoW ota taataya mo ovalandifi momapandaanda

CoW ota taataya mo ovalandifi momapandaanda

2022-07-01  Festus Hamalwa

CoW ota taataya mo ovalandifi momapandaanda

Omupopiliko welelo loshilando shaWindhoek (CoW) Harold Akwenye okwa ti muni waWindhoek okwa yandja elombwelo kopolifi yomoshilando opo ita tameke oku taataya ovanhu tava landifile peenhele odo ina di ufwa okulandifilwa.

Okwa ti elalakano okukaleka po oshilandopangelo shi li pamufika muwa muAfrica ngaashi naana oilongo ikwao oyo ya putuka muhe na ovanhu tava landifile keshe pamwe.

Okwa hokolola ta ti eshi otashi kaleke po yoo yoo oukoshoki moshilandopangelo.

Akwenye okwa ti omunhu keshe ou ta kakala ina hala oku li ufa komilandu edi da tulwa po pefimbo opolifi tai ka popya noshiwana ota ka kwatwa po diva ile a pewa ehandukilo lokufuta oshimaliwa shonhumba.

Ta weda po kutya okwa didilikwa moshilandopangelo mwe li hanena ovanhu hava landifile keshe pamwe, oshinima osho sha talika ko kutya osho tashi hapupalifa ekako.

Onghee okwa ti eshi otashi ulike efano lii kovatalelipo.

Akwenye ta ti muni kwa ninga eenghendabala dihapu okukala a tungila ovakwashiwana omatala okulandifila ile a yandja eenhele odo tadi kala hadi landifilwa ashike oshiwana ka shi hole ko shaashi vati kape na ovalandi va wana.

“Otwa didilika ovalandifi vamwe hava landifile peenhele da nyika oshiponga opo ta pa dulu okumonikila oiponga ile pa kanene eemwenyo davo. Vamwe ohava landifile unene mopepi nopate,” Akwenye ta ti.

Okwa hokolola ta ti ombelewa yaye okwa li ya yandja elombwelo kovakwashiwana hava landifile popate yoMonte Christo opo va xulife po okushi ninga shaashi va tungilwa omatala vokulandifa ashike otava twikila okulandifila ponhele opo pa indikwa.

Okwa weda po ta ti ovanhu vamwe inava fimaneka oukoshoki, ohava kala tava landifile peenhele dakaka pena ondwi nomilamba domeva taa kunguluka, yoo oikulya yavo iha i kala ya tuvikilwa sha.

Okwa kunghilila oshiwana opo shi longele kumwe nopolifi ngeenge tashi lombwela shi ndje po peenhele ina di ufwa, noku li ufa komalombwelo opolifi oyo pefimbo apa ya pewa oshinakuwanifa shokutula po elandulafano.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-07-01  Festus Hamalwa

Share on social media