New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Doropa zaRundu kuna manamo melikwamo lyokuzeresa

Doropa zaRundu kuna manamo melikwamo lyokuzeresa

2019-02-14  John Muyamba

Doropa zaRundu kuna manamo melikwamo lyokuzeresa
Top of a Page

Rundu– Ndango zegendeso mukunda gwaKavango zoupumezuva kumwe nombunga zovadinkantu ntani nombunga dimwe kuna lipakerere kutunda momandaha kuna lipyakidire kuzeresa doropa ezi omu vana kundindira ezuva lyene lyokuzeresa mungura mouvali. 

Kutunda tupu momandaha vanawapayiki kuna kuruganesa maroli gokulitjisa gene ntani no bulldozers omu vana kuzeresa nzira zina vana kutumbura asi zaMaria Mwengere road ezi zakara asi nkenye gumwe kwazidiva omu zakara noyihando eyi ava tjisirepo vatungi modoropa ava vakara asi aw okapi tava vhuru kukasika kevango eli vatura asi lyokutjisira yihando morwa ugendero. 

“Ose kuna gwana mbatero zina tundu koOmashare lodge ava vana tupe eroli mawokowoko eyi tuna rugana ose kuturamo tupu maholi goDiesel. Ano evango nye eli lya Advance Truck Repair kava tupere bulldozer, ose kuna tamekere konzira ezi morwa azo kwakara unene noyihando, kwakara asi kapi tovhuru kuzeresako ezuva limwe tupu. 

Ntani katugwene yiplastika yokusika ko 2000 kokampani ezi zokurugana yiplastika nye simpe kwakupapara yiplastika yoyinzi youkutura yihando, yimo ana kuhunga ngoso hamutjanga gombunga zaSWAPO zovadinkantu momukunda Anselm Marungu.Mudinkantu ogu ana kara asi yige ana kupangera vadinkantu poupolitika momukunda gumwe ana kupitisira hena elikwamo eli kumwe nondango zovakansela novarugani wondango zokansela navamwe nye ngoso. Momukwama kwendi age Marungu, katente asi nosure nado domoRundu ngesi dina lihamesere melikwamo eli nawo ngesi kuna kukalihameseramo omu vana tanta asi kutunda moutano 10h30 vanona tavavagava vawize tuyalipakerere. Ano nombunga dimwe dononsensu kuna kudihanesa dilihanene modoropa namunye vazerese.”

ano koruha rumwe, varongwa woko rvtc ntani va Unam awo ngava yalipakerera nye nose mezuva lyenene,moutano kutunda 06h00. 
Ose tuna kara noroli ntani besa ezi zina kutwara vantu komavango oku navavhura kukazersa tuture doropa zetu asi zina zere. Rundu nomvhura nadinye edi kuna kara asi evango eli lyanyata monosayitunga nose ngesi kuna kuhara tupu nye kuyipura asi ezi doropa zakahurako mokunyata, morwa nkenye oku nogendeara yihando yelike ntani makero monzira zomahauto eyi kuna kuhandukisa nye vatungimo ntani vadinguli ava vahara unene doropa zawo. Posiruwo esi elikwamo lyokudamuna yihando kuna sikama tupu kwato yakugendako, morwa ndango zodoropa ngesi kapi zakuvhura kuvhura owo vapa sirugana ozo sokudamuna yihando morwa vene kapi tavayivhuru kudamina yihando eyi tunda embo zende embo. 
Nampili ngomu asi vatungimo mvhura zina puko kwatulisirepo nokampani dokuvhura kuzera doropa. Mbudi ntumwa vana zitumu kwankenye gumwe awize koparty ndi kosilika. “Ose kuna hara nkenye mutungimo ayalipakerere kelikwamo eli lyokuzeresa yipo tuture Rundu evango lyokuzera moomu lyawapera, doropa zokuzera ,”yimo ana kutanta Marungu.


2019-02-14  John Muyamba

Share on social media
Bottom of a page