New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eemboola 120 depangelo da teyaulwa poVahapu otava nu omeva akaka molwaashi va longela eembola ominyonena

Eemboola 120 depangelo da teyaulwa poVahapu otava nu omeva akaka molwaashi va longela eembola ominyonena

2023-09-21  Festus Hamalwa

Eemboola 120 depangelo da teyaulwa poVahapu otava nu omeva akaka molwaashi va longela eembola ominyonena

ONGWEDIVA- Ovanamikunda vahapu noinamwenyo yavo moshitukulwa shaHangwena otava nu omeva a kaka, omifima, voo tava ende oinano ile oku ka konga omeva, shaashi vati vamwe ova teyaula po eemboola odo da tulwa po kepangelo. 

Omukulunhuwiliki mounimisteli wounamapya, omeva nomatululo omadu Ndiyakupi Nghituwanata okwa ti ouministeli wavo owa lopotelwa eembola 120 itadi longo, da tewa po kovashiwana.

Kansela woshikandjohoololo shaShikunde Lonia Kaishungu okwa ti eembola dimwe moshikandjohololo shaye iha di longo vali molwashi dateka po.

“Ookalyamupombo ove hole okuvamo oshitenda hashi longifwa okukufwa omeva medu nokukalandifa,” ta ti.

Okwa ti okwa ninga onghendabala yokupopya noshiwnaa nokuyandje ehongo opo ovanhu va kaleke po eembola odo va pewa kepangelo.

Kansela woshikandjohoololo shaMundaungilo Festus Ikanda okwa ti moshikandjohoololo shaye omunhu ombola imwe ihai longo konima eshi ya vakwa oitenda kovanamukunda.

Oshandjohoololo shaKongo osho shimwe sha tungwa eembola dihapu ashike paife iha di longo vali molwashi da teka po.

“Ovakwashiwana ka ve uditeko efimano leembola domeva omanga vamwe ohava kala tave li pula kutya epangelo ota li tuma oshimaliwa ngeenge ombola ya teka,” Efraim Shipindo kansela waKongo ta ti.

Mininsta wounamapya Calle Schlettwein okwa ti ovanhu tava longele eembola domeva ominyonena nava lopotwe nokukala va pewa ehandukilo lopaveta.

Schlettwein okwa ti ombola yomeva oya nuninwa oshiwana onghee omunhu keshe oku na oshinakuwanifa shokutonatela ombola molwashi omo hava mono ouxupilo womeva.

Minista okwa ti epangelo oha li longifa oshimaliwa shihapu okuyandjaneka eembola domeva onghee okwa kumaida oshiwana opo shi kale tashi tonatele eembola.

“Oovene vomikunda nava popye noshiwana oku li unganeka okukala tava lopotela mwene womukunda ngeenge va mono omunhu tava keko oilongifo yombola,”’ ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na

 

 

 

 


2023-09-21  Festus Hamalwa

Share on social media