New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eendjabi dovahongifikola kEkoka da tetulwa

Eendjabi dovahongifikola kEkoka da tetulwa

2022-09-28  Festus Hamalwa

Eendjabi dovahongifikola kEkoka da tetulwa

Ovahongifikola pofikola Ekoka Combined School otava nyenyeta eshi vati va tetwa oshimaliwa shavo osho kwa li hava mono hashi futwa ovanailonga ve pangelo hava longele moixwa.

Ova ti kutya tete okwa li hava mono oshimaliwa N$1750 ashike okudja omudo 2015 ova tetwa N$600 eshi paife sha eta va kale hava mono N$1150 shokulongela koixwa.

Ofikola Ekoka Combined School oli li momukunda Ekoka moshikandjahoololo shaKongo moshitukulwa shaHangwena.

Oshimaliwa shokulongela moixwa oshimaliwa sha wedwa po osho hashi futwa ovanailonga aveshe vepangelo hava longo keenhele di li moixwa.

Umwe womuhongifikola a longa po eedula 26 pofikola opo okwa lombwela Kundana ta ti ka shi li payuuki eshi keefikola dimwe di li moixwa kuna ovahongifikola hava futwa oshimaliwa shavo she lixwapo shokulongela koixwa omanga vo koshimaliwa shavo kwa kufwa.

“Nafye ohatu longele ashike momifitu ngaashi ovahongifikola vamwe. Ofikola yetu oi li momufitu komudingonoko ku na eepate dii noshoyo omakwatafa mai,” ta ti.

Omuhongifikola umwe naye a longo pofikola opo a longa po eedula nanho okwa hokolola ta ti kave udite ombili eshi hava longele kofikola kuhe na omayakulo a wana ashike ihava mono oshimaliwa shavo she lixwapo osho ve na okukala kwa li va pewa.

“Tete eshi twa tameka oilonga pofikola ei okwa li twa pewa omikanda da shangwa kutya ohatu kala hatu futwa oshimaliwa shetu she lixwapo ashike mboli otwa kengelelwa,” ta hokolola.

Okwa yelifa ta ti ka shipu okulongela keefikola di li momifitu eshi hava kala vataalela omashongo a yooloka omeva noshoyo oiyendifo ngeenge va hala okuya kodoolopa yaKongo.

“Ihatu dulu vali okulanda eetuwa detu di shona shaashi ondjila oii oina omafululu. Ohatu longifa omboola yomeva imwe novakwashiwana oyo i li momukunda,” ta ti.

Okwa ti omafimbo amwe pomboola yomeva oha pa kala peha di ovakwashiwana ve li momukweo ve uya okuteka noshoyo oimuna tai xwiilwa.

Omulumenhu umwe naye e li omuhongifikola pofikola opo okwa ti ova kala nokushangela omikanda nyenyeto kombelewa yomunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaHangwena ashike ihava pewa enyamukulo kombinga yoshikumungu eshi.

“Mohangwena omu na eefikola dihapu di li dina onghalo ya fa yofikola yetu ashike oku na ovahongifikola hava pewa oshimaliwa shavo she lixwapo,” ta ti.

Ovahongifikola ova pula oministeli yavo opo i kale ya futila po oshimaliwa shavo osho va kala tava tetwa okudja momudo 2015 noshoyo okukala va tameka okumona oshimaliwa shavo she lixwapo.

Eshi a kwatafana naKundana omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaHangwena Isak Hamatwi okwa ti oshimaliwa osho kwa li hashi futwa ovanailonga pofikola Ekoka osha tetwa konima eshi ombelewa yaye ya ninga omakonakono kombinga yomayakulo oo e li pofikola opo.

“Ope na omilandu hadi landulwa tete ngeenge ovahongifikola hava longele pofikola yonhumba otava dulu tuu okukala tava futwa oshimaliwa shi fike pamwe,” Hamatwi ta ti.

Okwa ti oshimaliwa osho hashi futwa ovanailonga vepangelo oshi futwa meenghatu nhatu ngaashi onghatu yaA, B naC she li kwatelela komayakulo eli pofikola noshoyo oshinano shokuya kodoolopa.

Hamatwi okwa yelifa ta ti eendjambi noshoyo oifuta yovanailonga hava longele epangelo ohai tokolwa kombelewa yomuprimaminista onghee okwa ti yee kena sha eenghono dokuninga omatokolo kutya ovahongifikola aveshe hava longo moixwa nava kale tava futwa oshimaliwa shi fike pamwe.

“Onda kwatafana nombelewa yomuprimaminista kombinga yomanyenyeto ovahongifikola eshi va tetwa oshimaliwa shavo. Onda teelela enyamukulo okudilila kovanambelewa ovo hava ungaunga neendjambi dovanailonga vepangelo mombelewa yomuprimaminista,” Hamatwi ta ti.

Okwa yelifa ta ti ofikola ei ehe na omayakulo e li xwapo noshinano shi li kokule needoloopo oyo ashike ina ovahongifikola hava monghatu yaA omanga ngeenge ofikola oina omayakulo ndele ina wana ohai futwa monghatu yaB, omanga ofikola ina omayakulo eli xwapo yo oli popepi nodoloopa ohai futwa monghatu yaC.

“Otuna eefikola dihapu mOhangwena di li komifutu di na ovahongifikola hava futwa monghatu yaB ei hai futwa ofikola Ekoka,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na 

 

 


2022-09-28  Festus Hamalwa

Share on social media