New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Epangelo otali twikile okuandjaneka omayakukulo opolifi - Shikongo

Epangelo otali twikile okuandjaneka omayakukulo opolifi - Shikongo

2023-07-26  Festus Hamalwa

Epangelo otali twikile okuandjaneka omayakukulo opolifi - Shikongo

Kakukutu wopolifi moNamibia Inspekta General Joseph Shikongo okwa ti epangelo onghee ngaa tali twkile nokuandjeka omayakulo opolifi keenhele odo kuhe na omayakulo a wana.

Onghee okwa ti osha fimana ngeenge oshiwana shi na omayakulo opolifi e li popepi unene tuu komikunda opo oimbuluma i lopotwe pefimbo.

Edi Shikongo okwe di popya pefimbo kwa li ta patulula oshitaashi shopolifi komukunda Onkumbula moshitukulwa shaShikoto Omaandaxa.

Oshitaashi shopolifi osha tungwa shi li pamufika woshinanena notashi ka yandja omayakulo a yooloka koshiwana.

Efiku tuu olo Shikongo okwa yandja yoo vali eetuwa mbali opo di kale tadi longifwa poshitaashi shopolifi.

Okwa ti okwa didilikwa ovakwashiwana vahapu mOshikoto va taalela eshongo linene loitaashi yopolifi i li komakule.

Onghee oshiwana shomomukunda Onkumbula noshoyo omikunda di li pomudingonoko itashi ka ende vali eendjila diledile ngeenge sha pumbwa omayakulo opolifi molwaashi osha pewa oshitaashi shipe.

Omhumbwe yokuhe na oitaashi yopolifi mOshikoto ohai eta oimbuluma i kale ya lopotwa kwa laata ile i kale inai lopotwa molwaashi ovanhu ove li kokule noitaashi yopolifi.

Shikongo okwa kumaida oshiwana opo shi longife oshitaashi shopolifi okulopota oimbuluma ngaashi omakwatonghonga, omahepeko omomaumbo nosho tuu oimbuluma ya yooloka.

Okwa indila oshiwana opo shi twikile nokulongela kumwe nopolifi mokukondjifa oimbuluma moshitukulwa. –fhamalwa@nepc.com.na


2023-07-26  Festus Hamalwa

Share on social media