New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Etamununo leedoolopa otali kufa omalelo opamufyuululwakalo omboloto

Etamununo leedoolopa otali kufa omalelo opamufyuululwakalo omboloto

2022-07-22  Festus Hamalwa

Etamununo leedoolopa otali kufa omalelo opamufyuululwakalo omboloto

Omalelo opamifyuululwakalo monooli, okwa holola okuhe na ombili molwomilandu hadi longifwa komalelo eedoolopa okutanununa mo eedoolopa.

Ngeenge eedoolopa tadi kulu omalelo eedoolopa ohaa futu ashike ovanamaumbo ile oovene vomapya neengeshefa ovo tava hangwa keengaba dodoolopa, ashike omalelelo opamifyuululwakalo omo mu na odoolopa odo ihaa mono po sha. 

Omunashipundi womalelo opamufyuulukwalo monooli Herman Ndilimani Iipumbu oo e li elenga linene lUukwambi okwa ti omikunda otadi kufwa po komalelo eedoolopa eshi tadi ende tadi kulu molwashi exumokomesho otali endelele paife. Eshi a ninga eenghundafana naKundana Etitatu Iipumbu okwa hokolola ta ti omalelo eedoolopa okwa kufa po oipambu yedu inene, oyo hai kala i li koshi yomalelo opamifyuululwakalo noku li landifa kondado i li pombada ashike omalelo opamufyuulukalo ihaa mono ko sha.

“Kashi li mondjila eshi hatu kufwa pedu opo eedoolopa di tunge po ashike konima ngeenge muni okwa futwa iha yandje oshimaliwa komalelo opamufyuululwakalo. Onghee paife muni oye ashike ha mono omauwa ayeshe omanga fye hatu fiwa pomutenya,” Iipumbu ta ti.

Okwa indila kouministeli weedoolopa nomayambulepo omikunda opo u kale wa talulula oveta ei.

Omupopiliko welelo laUkwanyama Andrew Naikaku naye okwa popya e li mewi limwe na Iipumbu. Ta lombwele Kundana ta ti elelo laUkwanyama ola taalela eshongo linene eshi omalelo eedoolopa haa kala taa kufa ko edu lavo lakula ashike ihali futwa, loo vali efimbo limwe oshipambu shedu osho sha kufwa po kelelo lodoolopa ihai shi longifa sha.

“Out na edu letu la kufwa po kelelo lodoolopa yaHelao Nafidi ashike fiyo opapa ponhele oyo inava tunga po. Ihatu kala twa hafa ngeenge twa kufa edu letu ndele itali longifwa omanga nafye tu na ovanhu momikunda detu va pumbwa edu lokutunga omaumbo,” Naikaku ta ti.

Okwa kunghilila omalelo eedoolopa opo a kale taa longifa edu pefimbo ngeenge aa pewa onhele yedu shaashi itashi u ike efano liwa ngeenge onhele itai tungwa.

Okwa ti unene tuu omikunda edi di li popepi needoolopa odi na ovakwashiwana va kufwa omapya kumuni ndee omapya oo paife okwa ninga omaputu –muni ita tungu po sha.

Eshi a kwatafana naKundana Ohamba yelelo lOndonga  Omukwaniilwa Fillemon Shuumbwa Nangolo naye okwa ti elelo lavo inali hafela oshikumungu shomalelo eedoolopa taa tende ko edu lopamifyuululwakalo lo ihali pe sha elelo olo tali hangwa ponhele oyo. “Onda didilika omalelo eedoolopa e hole okutembula po oundingosho. Fyee ohatu mono oshimaliwa hashi futwa koovene veendingosho ashike ngeenge eendingosho oda tembulwa po kumuni ihatu mono vali oshimaliwa osho twa kala hatu pewa,” Nangolo ta hokolola.

Nangolo okwa ti kashi li pauyuuki eshi onhele yeendingosho hai kufwa po kumuni ndele tai landifwa po kondado i li pombada omanga elelo olo la kala la kaleka po onhele oyo ihali pewa sha.

Okwa ti omalelo nao okwa pumbwa oyuuyemo opo a dule okukala taa wanifa po oilonga yao nokukala taa yandje omayakulo koshiwana.

Eshi a ninga eenghundafana naKundana kombinga yoshikumungu eshi, minista yomayambulepo eedoolopa nomikunda Erastus Uutoni okwa ti ombelewa yaye oye lipyakadila nokutalulula oshikumungu eshi, opo omalelo opamufyululwakalo a kale haa pewe oshimaliwa ngeenge edu lavo tali kufwa ko kumuni.

Uutoni okwa ti paife ookansela voikandjohoololo ya yooloka ove lipyakidila nokuninga omitumba novakwashiwana opo va topolelafane omayelele kombing yoshikumungu eshi.

“Ohatu ka ninga omutumba wa kula neudo muSepetemba nomalelo ayeshe monooli opo tu kundafane kombinga yomanyenyeto avo,” minista ta ti.

Okwa yelifa ta ti konima ngeenge ova kundafana nomelelo noshoyo novakwashiwana minista ota ka twala ouyelele keumbo lopashiwana opo oshikumungu eshi shi ka kundafanwe.

“Omatokolo ayeshe epangelo ohaa ningwa meumbo lakula lopashiwana omo ovanhu hava ka topolelafana omayelele ngeenge otashi dulika tuu ile ahawe,” Uutoni ta ti.

fhmalwa@nepc.com.na 


2022-07-22  Festus Hamalwa

Share on social media