New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Hompa Kaundu katambwireko silika sokukadana ezuva lyondja mouzuni

Hompa Kaundu katambwireko silika sokukadana ezuva lyondja mouzuni

2018-11-01  John Muyamba

Hompa Kaundu katambwireko silika sokukadana ezuva lyondja mouzuni

Kapako – Mpitisili gorudi rovaMbunza, Hompa Alfons Kaundu katambwireko mbudi apa tupu kavazigeve woministeli zono ndima, mema nonsitwe, omu kavatente asi mukundagona kwaBunya gwakara momukunda horowero gwaKapako moKavango zoutokero yigo mukunda nagukara nosilika sokudana ezuva eli moyirongo yaAfrika zoutokero vadane ezuva lyonondja mouzuni.  

Silika kuna kara mouvali mazuva 30 October 2018, netwaromo asi yirugana yetu kuna kara yomungura; kwato nzaro monomvhura 2030, nsene kuvhura.”  

“Ame nina hafa morwa silika sokufana ngesi vanasireta pepi novantu vange, yina kara asi kapi yahoroka rumwe, nina hafa morwa kuna kuyasitulira momukunda ogu nakara asi nyame anipitisiremo pampo ntani hena ago kwagudiva asi mukunda goruhepo unene moNamibia. Yimo ana kutanta ngoso Kaundu. Ezuva eli lyokudana lyonondja alyo kulidana uzuni naunye, nkenye mvhura mokufumadeka ezuva eli lyakarapo lya FAO, lyombunga zonomuhoko mouzuni. Sitambo sokutulisapo ezuva eli kuna kara asi vahanese mukaro gokukara asi kapi tuna kara nonondja dina gwanene. “ Ame novarange kwa vange hawe tuna lituramo tutare asi sene esi silika yinke sina kuturetera, ose tuna liwapayikire mokuza tuka purakene kombudi ozo vana kuturetera vauyungi wokulisigasiga, yimo ana kugwedako Hompa. 

Hamutjanga gokukarereramo moministeli zonondima, mema nounsitwe Percy Misika, moutano una puko kavamutemwinine nokutanta asi munasipundi ogu ana karako ngesi gombunga zaSADC, Namibia ngesi kuna kara asi anatambura mokukara asi gumwe ana kugava uturo ntani kugava magano gomape ponomukunda. Yina kumoneka asi nompitisili ngwendi vaministera womosirongo saSouth Afrika (vana kara asi ntaantani kavatundire kosipundi) ntani Tanzania vana kara asi yiwo navakagusako, vahamutjanga womoyirongo yaSADC, ntani vamwe vana kutunda ko EU, moBotswana sipundi, muna hamene vakarelipo woyirongo moNamibia nawo vamwe vana kara asi kwavazigida posilika sangesi. Misika katente asi SADC vaministera wonondima nonondja, mosigongi sawo saka kereko mo Ezulwini, eSwatini mwa May 2017, kwakatulirepo elikwamo lyokutwara magano aga konomukunda mosiruwo oso vana kudana ezuva lyokudiworoka nondja mouzuni .

Ministera zonondima, mema unsitwe kumwe nelipakerero nombunga zaFAO, kumwe nomakwatesoko kovampitisili wombunga zouzuni ntani nombunga dopaumwene moNamibia awo ngesi ngavadana nye ezuva eli mo 30 October 2018. Epangero, noministeli, ntani nombunga dopaumwene ngadi kara tadi likida eyi daweka yina kara monondima, nomfi, unsitwe, nondja ntani mema ngoso. Bunya mukunda gwakara 88 KM kutunda modoropa zaNkurenkuru oyuke upumezuva.


2018-11-01  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media