New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kakokwani kafofaza milelo ya kubabaza

Kakokwani kafofaza milelo ya kubabaza

2020-09-07  Kuzeeko Tjitemisa

Kakokwani kafofaza milelo ya kubabaza

WINDOKO – Butuku bwa Covid-19 ili bobu tisize butata hala kueza liketisa mwalinaha zeñata unumwaha, butisize lipuzo kana Namibia itukiselize kueza liketisa zalikiliti ni litolopo mwakweli ya Njimwana unumwaha. Buñata bwa linaha li isize liketisa kwapili bakeñisa kakokwani, mi kubile ni likupo kuli katengo kaka bona za liketisa mwanaha Namibia ka ECN, ni muuso kuli batalime taba yakuisa kwapili liketisa za Njimwana, sihulu hakutalimwa milao ya kulwanisa kakokwani ka korona. Banyatisisi ba litaba zalipolitiki neba bile ni manzwi viki yefelile.

“Likopano zezibahala inge Swapo ni PDM hakuna butata kakuli lizibiwa ki baketi babañata. Kacwalo hababilaeli ni kueza lipapazo. Kono likopano zenyinyani libeiwa kwalineku leli maswe,” nekubulezi munyatisisi walitaba za lipolitiki ya fumaneha kwasikolo sesipahami sa Unam Ndumba Kamwanyah. Manzwi ahae naikabezwi ki ticele kwasikolo sesipahami sa Nust Admire Mare, yana ize likopano yena ni masheleñi likona kubabaza hane ili zesina hande masheleñi ni lisebeliso lika ziyeleha. Kono yomuhulu kwaofesi yebona zalipatisiso  mwamilelo ya sicaba Graham Hopwood, ubulela kuli kakokwani hakana kueza hande kapa maswe likopano za lipolitiki.

“Nihupula kuli likopano zelwanisana likaswana libata kuli liketisa lizwelepili, kakuli bakaswana bahupula kuli kopano yebusa yatepelela kanako ya cwale kasamulaho aliketisa za 2019,” nabulezi. Naize tiyeho ikaswana yafa kopano ya Swapo nako yakuipakanya. Nabulezi hape kuli Swapo ikaswana yabata kusebelisa liketisa kuzusulusa lipapazo, kasamulaho aliketisa zene komokisize za ñohola. “Silimo sa 2021 sikaba sesi tata kwakopano kakuli sifumu sikazwelapili kukatazeha, mi muzeko wa litaba zalitapi ukaswana wa tisa kolofalo. Kacwalo kopano yebusa ikaswana ibata kuli liketisa ze lizwelele kwateni,” nabulezi. 

Hala lipapazo za likopano Kamwanyah naize naha haina kubona lipolitiki za “undi wanyangela” za lipapazo zebonahalanga. Naize bakeñisa kufukuza palo ya batu famikopano, kukaba ni kalulo ye katalisa kalizazi la liketisa. Hopwood yena ubulela kuli lika lika itinga kana nombolo ya famikopano ikasiyala fabatu balishumi. Naize katengo kakabona zaliketisa ka ECN kaswanela kuitukiseleza kwapili. Mare ni yena uikutwa kuli unumwaha lipapazo halina kuswanasina kamita. “Likopano lika sebelisa zwelopili kakusebelisa WhatsApp, Facebook ni Twitter ni kulumela mañusa ka mafoni,” nabulezi. “Litaba zakuya mwamandu ni kusebelisa matapa ni zona likaba teñi. Babana ni masheleñi bakasebelisa wayalesi, mazimumwangala ni mitende kubabaza kwa baketi.”


2020-09-07  Kuzeeko Tjitemisa

Tags: Khomas
Share on social media