• August 15th, 2020

Katengo ka AR kandongwama liketisa za Njimwana 2020


Nihaike kamaiso ya katengo ka Affirmative Repositioning (AR), ibulela kuli maikuto ateñi atomami kwaliketisa za tutengo twa litolopo mwa kweli ya Njimwana, munyatisisi walitaba zalipolitiki ukengela kana katengo ka AR kakona kufetula lipolitiki zakona zaliswanelo za sicaba kuba lipolitiki zanaha. Katengo ka AR neka kupile kuli kañoliswe kuba katengo ka lipolitiki kwa katengo kakabona zaliketisa ka ECN, ili kuli kakone kuyema mwaliketisa zakatengo katolopo ya Windoko zetaha mwa kweli ya Njimwana 2020. “Puzo ya kuamana ni mulelo wa luna kuzwa kweli ya Njimwana 2020, luka kona feela kusila mutano halukayo fita kwateñi,” nekubulezi mubakweli kumuinasipula wa katengo ka AR Nathanael Kalola. Muluti yomuhulu mwamutayi wa bulyambombola kwa sikolo sesipahami sa NUST, Admire Mare, uikutwa kuli taba yakuyema mwaliketisa za Njimwana itisa mubapali yomuñwi wabutokwa mwalipolitiki zanaha Namibia, kasamulaho akukena kwa kopano ya Landless People’s Movement (LPM) mwandu ya milao. 

“Kamaniti inanula mayemo hainyani hala liketisa zakamaiso ya tolopo, kono lipolitiki zalyanganisa, haliswani ni tutengo totu lwanela liswanelo zasicaba, ili totu lila ni sicaba tusa itengi mwalitaba zalipolitiki,” nekubulezi Mare. Kupo ya AR netambekilwe kwa katengo ka ECN la 12 Mbuwana, hamoho cwalo nibuka yakamaiso ya katengo yesika patalazwa kale. Kalulo yabu 148 ya katengo ka liketisa ya buketalizoho ya silimo sa 2014, ilumelela tutengo kuiñolisa nikutahisa baipapati mwaliketisa zalitolopo haiba limembala bateñi ba 250 baiñolisize kuba baketi mwaliketisa zalitolopo. 

“Mulelo noliteñi nwalilimo zetalu zefelile. Muhato wapili neluzibahalize taba ye ñohola – nelu ize AR ika yema mwaliketisa zatolopo ya Windoko kunga situlo sa buyemeli,” Kalola nabulezi. Yomuhulu wa katengo ka ECN Theo Muyoro nanitifalize kuli na amuhezi kupo ya AR kuli iñolise kuba katengo ka lipolitiki. Nasepisize katengo ka AR kuli kupo yabona ika talimwa mi bakafiwa kalabo.  Mwa kweli ya Muimunene ñohola, katengo ka AR kakile kazibahaza mulelo wa teñi obizwa kuli mulelo omutuna wakutahisa cinceho yetuna mwa Windoko. Katengo kalela kufukuza mitelo, kuyaha mandu ni maino abaituti, kutahisa mibamba yakucobela niku aba linjinga zeñata, hala litaba zekabata kutisa haiba inge kabotelwa.


Albertina Nakale
2020-06-22 08:27:15 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...