New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kavango kuna hara asi nofarama dawo vahepa kuditura nado pontambo zongesefa

Kavango kuna hara asi nofarama dawo vahepa kuditura nado pontambo zongesefa

2018-08-09  John Muyamba

Kavango kuna hara asi nofarama dawo vahepa kuditura nado pontambo zongesefa

Nkurenkuru – Vahameni wombunga zovanafarama vatunga momukunda gwaKavango zoutokero kuna hara asi nofarama dawo edi vakara nado momukunda dahepa kudizerura dikare nado dimwe dongesefa nampili ngomu asi ado kwakara mevhu lyompongasano. Nye evhu eli kwakara asi lyepangero nye kwaliheheda kovanafarama ure wonomvhura 99 nye simpe kapi vatupulisira asi tuliruganese pangesefa.

Nonkango edi kadihuyungire Sabine Mufenda, munasipundi gombunga zovanafarama womoKavango zoutekero posiruwo esi kavakere nepongo kumwe novanambudi modoropa zaNkurenkuru moutatu kaupwireko. Mufenda kwahara asi epangero lipulisire vanafarama ava varugane unene ponofarama dawo, kapisi asi ngano kuwaka yimuna yelike nokulima nombuto yina kara asi yelike vapulisira ponombapira dawo depulisiro. Sopomuhowo ose kuna kuyihafera eyi zina kurugana ministeli zonondima, mema nekungo nsitwe eyi vana kupulisira vanafarama vana kara nononzapo domavango ogo asi kuvhura vazangure yitjii yokugusako ndi kuruganesa yipundi noyitafura.

Nye nampili ngoso ose kutuninkiliraramo morwa kapi aturandesa makara pondando zakarapo nye konda kapi twazidiva. “ Ehundiro lyetu kukwateramo vanandima vetu, ose kuna hara asi vatupulisire kuzangura nokurandesa yitji yomonofarama detu, yipo nayininkisa munandima ogu agendese farama zendi momuwa, nokuwapukurura evango eli yipo hena apopera ava vana hara kuwiza mevango lyendi. Awo simpe kavagumine komukara gononzira ogu guna gumu vana farama ava momunene mokurugana ngesefa ezi.” Vanafarama womumukunda gwaKavango zoutokero kuna kunana noudigu mokureta muzangu gwawo komavango gokurandesera, ose kuna kuhundira ministeli zougendero, noyirugana kupitira mokampani zononzira vagenderere kutulisapo nonzira dogarawe momukunda, unene nzira ezi zadivikwa D3446 Cassava Refuge Camp,T0803-Elavi T1501 zadivikwa asi Charlie Cutline morwa kwapita nye monomukunda horowero dokusika kontazimwe. Yimo ngoso ana kutanta Mufenda. Age katente asi nonzira dangoso hawe nadikara tadivatere vana farama momunene morwa navakara nye tavareta muzangu gwawo komavango gokurandesera gokulisiga siga. Mbunga ezi simpe kazihundilire asi musunda ogu vaturamo gomurudi mokukeverera yimuna vahepa kugugusapo, morwa kuna kuninkiliramo unene vanafarama womonomukunda oku gwakara musunda ogu.


2018-08-09  John Muyamba

Share on social media