New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kavango zoutokero kapi vana hafa morwa kupira kusikasamo noprojeka

Kavango zoutokero kapi vana hafa morwa kupira kusikasamo noprojeka

2019-05-23  John Muyamba

Kavango zoutokero kapi vana hafa morwa kupira kusikasamo noprojeka

John Muyamba

Nkurenkuru - Munasipundi gondango zovakansela moKavango zoutokero, Joseph Sivaku Sikongo katente asi mukunda horowero kapi guna hafa morwa noprojeka nadinye dono nene vatumbwidira momukunda kapi daza mouta wakora kapi dasikamo sirugana ndi kapi datameka nampili nakauke. Age kageve mbudi ezi zahana asi zoruhafo siruwo oso kava kere novagenda momukunda wokutunda kombongarero zanavenye wosinka soekonomi negendeso moutano kaupwire. Komitiye ezi kuna kara ngesi mosigendo kutunda mo 12 dogoro mo 24 Kudumonkuru, omu vana kutara noprojeka dononene monomukunda dokulisiga siga yina kara asi simwe soyitumbukira yawo. 

Awo nare kavadingwire nomukunda dimwe ngwendi Kunene, Omusati, Oshana, Ohangwwena Kavango zoupumezuva ntani mukunda gwaZambezi. Munasipundi gokomitiye ezi Heather Sibungo, yige kakere mpitisili zosigendo esi momukunda Kavango zoutokero. One kupulisira yimailiwa yereko yonoministeli dokulisiga siga ngombongarero zanavenye ano edi noministeli edi ado nkenye apa kugava yitundwamo yado kweni nkenye mvhura asi kodili noprojeka vana tura moyirugana nye kwato eyi yina kuhoroka momukunda, yimo ngoso ana kutanta Sikongo apa kakatambwire vagenda ava momukunda. Mosiruwo sooso munasipundi gondango zegendeso mukunda katumbwire noministeli dina kara asi ado kapi darugana nawa momukunda ogu, omu dapira kusikisamo kutura noprojeka mosirugana. “Tanizi nye nihuyunge noprojeka edi dina kara asi momukunda ogu nye kapi daza moyirugana, ministeli zerongo, kwakere nonoprojeka ntatu moKavango zoutokero, nsene asi kapisi nonzi. Etungo kwagenderepo nawa unene mambo govamitili nye kwagasiga gahana kupwa nye eyi kapi yina kara asi epuko lyomukunda kuna kara epuko lyoministeli pontambo zekeguru. Matungo gana kukwamako kwagatungire ponomukunda ngwendi Nzinze, Sitopogo ntani Kasivi yimo ngoso ana kutanta. Mokukwama kwendi age Sikongo, matungo ogo kapi vana mana kugatunga nampili nakauke kutunda tupu posiruwo sina gakere asi Pohamba Presidente. Nsene oza ngesi nayina pomakuma ogo ngesi gana kara nye nokasayise kovanona ntani vantu tupu nye vana kupitapo kukora sili komutji epangero ndi asi mbongareo zanavenye zapulisira yimaliwa oyo, nye dogoro ngesi kwato mitili ana kurara momambo ogo. 

Ngesi mambo aga vana gasigi nye vatungi owo vavafuta yimaliwa yawo, ame kuna kuyimona asi mbongarero zanavenye kuvhura mutapure epuko lyeni, morwa ngapi omu pulisire nye ministeli kapi zina kukasikisamo eyi muna hara nye awo kuna kukatanta asi eyi vayirugana yina kara asi kapisi usili. Apa tuna kuhuyunga ngesi ose kuna kuruganena mevango lyomuntu omu tuna kufuta yimaliva yoyinzi. Sipangero gona somoNkurenkuru ntani sosinene esi nye gayatulire Presidente gwanare mosirugana ngesi nomvhura ne kwato yina kuhorokapo. Sipangerogona ministeli zafuta mutungi nye apa tuna kuhuyunga ngesi ogo mutungi nokugayuka nokudivakosi etungo ngesi kuna sikama lyana kupwa. Mukunda ogu simpe kuna hara vatungeko nosure dina kara nomararo unene moNkurenkuru ntani Bravo oku vakara unene vaduni awo kutunda mosure morwa kwato mararo. Age simpe katente asi awo kwagwana nomiluyuna dokusika ko N$18 mokutura malikwamo asi vatunge nomberewa depangero nye dogoro papa yimaliwa kwato. Ose kuna yizuvhu asi ministeli zetu kapi zina kara noyimaliwa yomatungo. nye nomukunda dimwe dama kutunga matungo gwawo. Ngesi ose kuna kuruganena mononzugo dokuhira nye kuna kufuta yimaliva yoyinzi unene. Ose ngesi ngano twatunga nare mberewa zetu zomukunda nye kwato yimaliva. Nampili nguuru kuruganena tupu membo atufutu, nye nsene tatu pura kututantera asi kwato yimaliwa yimo ana kutanta ngoso 
Sikongo.   


2019-05-23  John Muyamba

Share on social media